Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen hadde nylig gleden av å ta med miljøseksjonen ut på befaring på E16 Bjørum-Skaret.

– Tema for dagen var å fortelle status for anleggsarbeidet og om hvordan vi jobber med ytre miljø-tiltak på strekningen, sier prosjektleder May Bente Hiim Sindre fra Statens vegvesen.

Gruppefoto av Statens vegvesen og Samferdselsdepartementets miljøseksjon.
Samferdselsdepartementets miljøseksjon fikk være med Statens vegvesen ut på befaring på E16 Bjørum-Skaret, her har gruppa en stopp på Skoglund. (Foto: Statens vegvesen)

Et anlegg i full utbygging

Den nye veien mellom Bjørum i Bærum kommune og Skaret i Hole kommune er et prosjekt av store dimensjoner, og anleggsarbeidet foregår mens trafikken over Sollihøgda som er hovedvei mellom Oslo og Bergen går som normalt.  Statens vegvesen og entreprenør Skanska deltok på befaringen hvor miljøseksjonen- ikledd verneutstyr for anledningen, ble transportert med buss gjennom anleggsområdet. 

Når den nye veien er klar vil lokalbefolkningen på Sollihøgda få bedret miljø, både med hensyn til luft og støy, mye av veien vil gå under Sollihøgda i en tunnel på 3,4 kilometer.

– Området ligger i nær tilknytning til sårbart vassdrag, naturreservat og markagrensen, og vi jobber målrettet med mange ulike ytre miljø-tiltak. Vi fikk mange gode spørsmål underveis på befaringen, og miljøseksjonen var fornøyde med det vi presenterte, sier Hiim Sindre.

Eksempler på miljøtiltak som ble presentert

Miljøtiltak på strekningen Sandvika-Wøyen som er ferdigstilt:

 • gjenåpnet Dælibekken
 • fjernet forurenset masse langs Sandvikselva
 • revet 11 bruer over Sandvikselva og bygget flere nye
 • bedret flomforholdene for elva og istandsatt elvebreddene
 • bygget nytt lokalvegsystem i Sandvika-området
 • forbedret forholdene for gående og syklende

Ivaretagelse av vassdrag langs Bjørum-Skaret:

 • De to vassdragene Sandviksvassdraget og Holsfjorden: vannovervåkning og utslippskontroll.
 • Resipientovervåkning i hele anleggsperioden (målinger av utslipp fra anlegget).
 • Nordlandsdalen: etablering av rensetrinn for nitrogenavrenning fra sprengsteinsfylling i Nordlandsdalen. Renseanlegget skal bidra med økt kunnskap om nitrogenrensing i anleggsprosjekter.
 • Skaret: renseanlegg for tunneldrivevann.
 • Skoglund og Isi: Bekkelukking for å etablere anleggsadkomster til deler av anlegget, samt for bygging av konstruksjoner.

Den nye veien er klar sommeren 2025

Vegvesenet og entreprenør Skanska skal bygge 8,4 kilometer firefelts motorveg dimensjonert for fartsgrense på 100/110 km/t. Halve strekningen består av to tunneler: Bukkesteinshøgdatunnelen på cirka 800 meter og Sollihøgdatunnelen på 3,4 kilometer.

I all hovedsak er dette et fjellanlegg, noe som innebærer til dels store bergskjæringer i tillegg til tunnelene. Det skal sprenges ut og transporteres ca. 3 millioner kubikk bergmasse internt i hele vegtraseen. Den nye veien åpner for trafikk sommeren 2025.

– Trafikanter som ferdes ofte på strekningen bemerker at de ser at vi har rask fremdrift, vi takker for tålmodigheten, avslutter Hiim Sindre.

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken