Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen opprettholder anbefaling av alternativ S1a-N1 etter gjennomført høring.

Statens vegvesen opprettholder anbefaling av alternativ S1a-N1 ettergjennomført høring.
Statens vegvesen opprettholder anbefaling av alternativ S1a-N1 ettergjennomført høring.

Etter gjennomført høring har Statens vegvesen avgjort å opprettholde anbefaling av alternativ S1a-N1 og ber Bergen kommune vedta dette alternativet. 

Kommunedelplanen (KDP) med konsekvensutredning (KU) har vært på offentlig høring i perioden 04.09.21 - 19.10.21.

Oversendingsbrev og notat med oppsummering av høringen kan leses her:

Oppsummering av viktigste hovedtrekk i høringsuttalene

Statens vegvesen har oppsummert høringen i et eget notat. Det er mottatt i alt 63 uttaler til planframlegget, inklusiv en underskriftsliste med 758 unike underskrifter.  Viktigste hovedtrekk i høringen er nærmere beskrevet i kap. 2.1 i oppsummeringsnotatet:

 • Stor oppslutning om at det snarest må bygges lang tunnel i nord, men det er delte meninger om endepunkt for tunnel. Statsforvalter ønsker nytt vestlig alternativ utredet.
 • Sterk motstand og kritikk mot anbefalt lang dagsone mellom Botn og Vågsbotn i sør. Mange stiller spørsmål ved behovet for ny veg mellom Arna og Vågsbotn.
 • Innsigelsesmyndigheter har ikke varslet innsigelse knyttet til daglinjer.
 • Flere innspill om kollektivprioritering og reduksjon i vegstandard.
 • Klart ønske om at videre planlegging deles opp i to separate reguleringsplaner

Kopi av alle originale høringsuttaler er videresendt til Bergen kommune.

Konklusjoner fra Statens vegvesen

Etter gjennomført høring trekker Statens vegvesen følgende konklusjoner, nærmere utdypet og begrunnet i oversendingsbrev:

 1. Statens vegvesen opprettholder anbefaling av alternativ S1a-N1.
 2. Statens vegvesen opprettholder innsigelser vedr. alternativ og vegstandard/fravik.
 3. Statens vegvesen krever at kommunedelplanen vedtas samlet for begge delstrekninger.
 4. Planlegging av Ringveg øst (Fjøsanger-Arna-Vågsbotn) bygger på en lang prosess. Videre planlegging av en ny riksveg krever at utformings- og sikkerhetskravene aksepteres.

Endringer i planframlegget

Med konklusjonene gitt over, er det etter høringen gjort noen endringer i planframlegget.  Endringene er nærmere beskrevet i oppsummeringsnotat kap. 2.4:

 • Plankart: Statens vegvesen har tatt til følge krav fra Vestland fylkeskommune vedr. hensyns­soner for kulturminner. 
 • Planbestemmelser: Det er bla. lagt inn en ny bestemmelse som ivaretar Bane NOR sine behov vedr. Ulrikentunnelen. Statens vegvesen ber Bergen kommune i sitt vedtak å justere planbestemmelsen vedr. fysisk tilrettelegging for tungbilfelt på delstrekning nord.
 • Planbeskrivelse (planrapport): Med bakgrunn i høringen er det gjort begrensede justeringer i planrapporten til 2.gangs behandling.  Disse er omtalt i forord. 
 • Retningslinjer for videre planarbeid: Ingen endringer.

Statens vegvesen mener endringene/presiseringene som er gjort i planmaterialet ikke krever nytt offentlig ettersyn av planforslaget.

Aktuelt for fylke(r): Vestland