Kommunedelplan for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset er oversendt Bergen kommune for 2. gangs behandling.

Etter gjennomført høring i perioden 04.09.21 - 19.10.21, har Statens vegvesen avgjort å opprettholde anbefaling av alternativ S1a-N1 og ber Bergen kommune vedta dette alternativet. 

Kommunedelplanen med oppdaterte dokumenter er oversendt Bergen kommune for  2. gangs behandling.

Oversendingsbrev til Bergen kommune og notat med oppsummering av høringen kan leses her:

Videre prosess:

  • Sluttbehandling og vedtak av traséløsning. Bergen kommune er planmyndighet, og planen vedtas i Bergen bystyre.
  • Videre oppstart av arbeid med reguleringsplan(er) avhenger av hvilke vedtak som gjøres for kommunedelplanen (KDP).

Planforslag til 2. gangs behandling 2022

Etter avtale med Bergen kommune er det for videre behandling laget oppdaterte plankart/illustrasjonskart både for S1a-N1 og S3-N1.

Høringsdokumenter 2021

Under finnes alle plandokumenter, plankart og fagrapporter som inngår i saken.

E16/E39 Arna–Vågsbotn–Klauvaneset