Høringsforslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for E16/E39 Arna–Vågsbotn–Klauvaneset.

Under følger en oversikt på videre fremdrift av prosjektet.

  • Oversending av revidert planforslag til videre behandling i Bergen kommune 19.05 2021.
  • Offentlig ettersyn og høring sommer/tidlig høst 2021.
    I høringsperioden på minimum 6 uker vil alle kunne komme med merknader til de alternative løsningene og til de konsekvensutredningene som er gjort. I starten på høringsperioden blir det også digitalt informasjonsmøte om planforslaget. Dette vil bli annonsert senere.
  • Gjennomgang merknader, kommentering, eventuelle endringer i plandokumentene
  • Sluttbehandling og vedtak av traséløsning høst 2021 avhengig av Bergen kommune sin framdrift for den politiske behandlingen.

E16/E39 Arna–Vågsbotn–Klauvaneset