Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Statens vegvesen laget i 2016 en utredning «Ringveg øst og E39 nord i Åsane» der ulike konsept for ny korridor for hovedvegsystemet ført utenom Bergen sentrum ble vurdert. Utredningen anbefalte et konsept øst med ny vegkorridor via Arna.

Utredningen ble behandlet i Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, alle Nordhordlandskommunene m.fl. der alle gikk inn for Statens vegvesen sin anbefaling om konsept øst. Dette konseptet legges til grunn for arbeidet med kommunedelplanen.

I et langsiktig perspektiv betyr korridorvalget et riksvegnett der ny E39 (firefelts Ringveg øst) og ny firefelts E16 fra øst møtes og kobles med et nytt hovedvegkryss i Arna. Videre er det anbefalt at plannivået må være kommunedelplan med konsekvensutredning, og at en må planlegge delstrekningene E16 Arna-Vågsbotn og E39 Vågsbotn-Klauvaneset samlet.

I Nasjonal transportplan 2018-29 ligger disse delstrekningene inne som to separate prosjekt. De kan gjerne gjennomføres som byggetrinn på ulike tidspunkt, men funksjonelle forhold, kryssløsninger mv. gjør det avgjørende å se disse løsningene samlet i en felles kommunedelplanprosess.