Planarbeidet vil gå for fullt fra 2024. Resterende del av Ringveg Øst avventer prioriteringer i henhold til Nasjonal Transportplan (NTP) 2024.

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning for strekningen E16 Arna–Vågsbotn og E39 Vågsbotn–Klauvaneset.

Bergen bystyre vedtok 22.juni 2022 (sak 180/22) en oppdeling av kommunedelplan E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset, der delstrekningen Vågsbotn-Klauvaneset ble vedtatt. 

Kommunedelplanen avklarer trasé og prinsippløsning for et riksveganlegg for E16 Arna–Vågsbotn og E39 Vågsbotn–Klauvaneset. Strekningen skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen, og være en effektiv, sikker og forutsigbar transportforbindelse i riksvegnettet i regionen.

Strekningen Arna–Vågsbotn inngår som en del av framtidig Ringveg øst i Bergen. Prosjektet inngår også som del av Ferjefri E39.

Planarbeidet skal avklare trasé og prinsippløsning for et riksveganlegg for E16 Arna–Vågsbotn og E39 Vågsbotn–Klauvaneset som skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen og være effektiv, sikker og forutsigbar transportforbindelse i riksvegnettet i regionen. Prosjektert inngår også som del av Ferjefri E39. Strekningen Arna–Vågsbotn inngår som en del av framtidig Ringveg øst i Bergen.

I Nasjonal transportplan (NTP) ligger disse delstrekningene inne som to separate prosjekt. De kan gjerne gjennomføres som byggetrinn på ulike tidspunkt, men funksjonelle forhold, kryssløsninger mv. gjør det avgjørende å se disse løsningene samlet i en felles kommunedelplanprosess.

 

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Bergen
Fylker:
Vestland
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033

E16 Arna–Vågsbotn og E39 Vågsbotn–Klauvaneset. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Nygårdsgaten 112, Bergen

Kontakter

Kjartan Hove

Prosjekteier
E-post:

Ingrid Feet Bjørgo

Kommunikasjonsrådgjevar
Telefon:
97078677
E-post:

Sist oppdatert: