Kommunedelplan for strekningen E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset er vedtatt. Her finner du vedtatte planer og planbeskrivelse.

Kommunedelplan E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (KDP) med konsekvensutredning (KU) var på offentlig høring i perioden 04.09.21 - 19.10.21.

Med bakgrunn i høringen ble det gjort noen justeringer i planen ved oversending til 2. gangs behandling i februar 2022. Statens vegvesen opprettholdt likevel anbefaling av alternativ S1a-N1 og varselet om innsigelse til andre alternativer.

I sluttbehandlingen gjorde Bergen bystyre den 22.juni 2022 (sak 180/22) vedtak om oppdeling av kommunedelplanen. Planvedtaket i bystyret omfatter alternativ «N1», lang tunnel mellom Vågsbotn (Birkeland) og Klauvaneset inklusiv kryssområdet i Vågsbotn.

Videre ble den søndre delen av alternativ «S1a» som sikrer det framtidige prinsippet for nytt hovedvegkryss i Arna vedtatt. Resten av delstrekning S1a ble ikke vedtatt. Gjennom bystyrevedtaket er det også slått fast at det fysisk skal legges til rette slik at det er mulig å etablere tungbilfelt mellom Vågsbotn og Klauvaneset. Eventuell innføring av tungbilfelt avgjøres senere med hjemmel i Vegtrafikkloven.

Statens vegvesen har i styringsmøte 27. juni 2022 besluttet å akseptere bystyrevedtaket uten å gå videre til departementet (KDD) for å be om statlige planvirkemidler. Vedtatt plan er dermed gyldig, og er vist i plankart med tilhørende illustrasjonskart.  Endringer fra planen som ble oversendt til 2.gangs behandling er beskrevet i forordet i planbeskrivelsen.

E16/E39 Arna–Vågsbotn–Klauvaneset