I forbindelse med bygging av ny E16 mellom Eggemoen og Olum skal det gjøres tiltak på eksisterende E16 gjennom Jevnaker sentrum. Tiltaket inkluderer blant annet strekningen langs Randsfjorden (Verkevika) forbi Hadeland Glassverk.

Det er satt av 80 millioner kroner til tiltak på den nye lokalvegen. Tiltakene gjennomføres etter at ny E16 er åpnet og gjennomgangstrafikken er borte fra Jevnaker.

Et justert forslag til reguleringsplan for E16 Verkevika-Toso ble vedtatt av kommunestyret i Jevnaker 10. desember 2020. Vedtatt plan og relaterte dokumenter kan lastes ned under. Reguleringsplanen legger opp til at følgende kan gjøres forutsatt tilstrekkelig finansiering:

Ny gang- og sykkelveg/strandpromenade langs nordsiden av vegen på hele strekningen.

Utbedring av fortauet langs sørsiden av vegen.

Smalere kjørefelt på hele strekningen.

Kantsteinstopp for buss ved den planlagte strandpromenaden mellom Hadeland Glassverk og Verkevika, Glassverkvegen ved Jevnaker stasjon, ved Maxbo og i enden av Glassverkvegen vest for krysset ved Gamlevegen.

  • Opphøyde fotgjengeroverganger.
  • Vegbanen under jernbanen ved Hadeland Glassverk senkes med cirka 30 centimeter.
  • Nye og trafikksikre atkomster til Hadeland Glassverk.
  • Ny belysning.
  • Sitteplasser.

Estetisk løft med beplanting, kantstein og gatedekke.

I planen er det også foreslått å redusere fartsgrensen fra 50 til 40 kilometer i timen på deler av strekningen. Dette vil bedre forholdene betydelig i forhold til støy og støv i nærområdet.

Planendring for avlasta veg

Kommunestyret- 128/20 vedtok følgende enstemmig: Forslaget til planendring av plan med navn Avlasta veg E16 Verkevika - Toso og planID 64 godkjennes med følgende tillegg til rekkefølgebestemmelsenes pkt. 7.1:

«Til eiendom 148/1/1 beliggende sør for Glassverkvegen kan ikke antall avkjørsler og plassering av disse endres uten at dette er vist i en egen reguleringsplan. En slik reguleringsplan må ivareta hensynet til trafikksikkerhet for de gående og syklende, samt målsettingen i planID 64 om at gående og syklende skal gis prioritet foran gjennomgangstrafikk.»

Medvirkning og veien videre:

Det er som en del av den kommende byggeplanleggingen viktig for Statens vegvesen at Jevnaker kommune aktivt deltar i arbeidet med byggeplanen og får eierskap til denne. Det er derfor igangsatt en medvirkningsprosess hvor særlig estetikk og funksjonalitet blir diskutert og vurdert i samråd med formannskapet.

Det er blant annet avtalt et kommende ideseminarer mellom Statens vegvesen og formannskapet 21. januar 2021. Her skal det legges grunnlag for endelig utforming av gangforbindelsen, samt resterende strekning fra Hadeland Glassverk gjennom Toso. På seminaret skal det være lav terskel for å komme med gode idéer eller ønsker, men begrensninger gitt av kostnadsrammen, forurensingsforhold, geoteknikk og andre forhold vil være faktorer som kan sette begrensninger for hva som kan utføres.

Godt samarbeid

Jevnaker kommune og Statens vegvesen har hele tiden hatt en svært god og nær dialog rundt prosjektet for ny E16 og arbeider knyttet til prosjektet. Statens vegvesen har stor tiltro til at også de store forventingene som er knyttet til at tiltakene på avlastet veg vil gi en god estetisk og funksjonell forbedring av området vil bli ivaretatt på en tilsvarende god måte i fremtiden. Selve tiltakene for avlasta veg gjennom Jevnaker starter først opp når ny E16 står ferdig, trolig våren/sommeren 2022. Fullføring av gangforbindelsen forbi Hadeland Glassverk og arealene mot fjorden vil ferdigstilles i samme tidsrommet.