Dagens veg tilfredsstiller ikke gjeldende krav til veger med tilsvarende trafikkbelastning.

Dagens E16 mellom Jevnaker og Olum har varierende standard. Strekningen Prestmoen–Olum peker seg ut som svingete og smal. Store deler av strekningen har nedsatt fartsgrense til 50 og 60 km/t.

I perioden 2004-2013 er det registrert 53 ulykker med personskade på E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum.

Det er vedtatt at ny E16 skal legges i ny trase mellom Eggemoen og Olum og den nye trasen legges utenom Jevnaker sentrum. Ny trase blir cirka 12,4 kilometer lang. Etter at ny E16 er åpnet, vil det gjøres tiltak på eksisterende veg mellom Verkevika og Toso, med sammenhengende gang- og sykkelvegtilbud og miljøtilpasset veg. Også fv. 241 vil bli rustet opp på strekningen mellom Ringerike grense (Kleggerud) og Jevnaker. Mellom Kleggerud og Jevnaker vil det bli bygget separat gang- og sykkelveg og fortau.

Den totale kostanden for strekningen er anslått til 3,010 milliarder i 2018-verdi.

Fakta

Ca. 12,5 km. ny E16.
Ny E16 bygges som en tofeltsveg  med forbikjøringsfelt i begge kjøreretninger og fysisk midtdeler.
Prosjektet innebærer bygging av to planskilte kryss. I tillegg vil det bygges en rundkjøring på Eggemoen som vil bygges om til et toplanskryss i forbindelse med utbyggingen av E16 Nymoen–Eggemoen.
Det vil bygges fem bruer for E16, tre underganger under E16, fem overgangsbruer pluss en overgang for vilt.
Lengste bru blir Randselva bru med en lengde på ca. 600 meter.

 

Delprosjekter