Ny E16 på strekningen Eggemoen-Olum ble åpnet for trafikk 7. juli 2022. Arbeider på avlastet vegnett gjennom Jevnaker vil pågå til oktober 2024.

11,9 km ny E16 på strekningen Eggemoen-Olum ble åpnet for trafikk 7. juli 2022. Arbeider på avlastet vegnett gjennom Jevnaker startet i oktober 2023 og vil pågå til oktober 2024. 

E16 Eggemoen-Olum ble bygget via to totalentrepriser, E01 Eggemoen-Åsbygda og E02 Åsbygda-Olum. Den 10,3 km lange strekningen Åsbygda-Olum ble åpnet for trafikk 20. desember 2021, sju måneder før opprinnelig sluttfrist, mens strekningen Eggemoen-Åsbygda ble ferdigstilt til vegåpningen 7. juli 2022. Den til sammen 11,9 kilometer lange vegen har midtdeler og forbikjøringsstrekninger med tre og fire kjørefelt. Fartsgrensa er 90 km/t.  

Opprusting av fv. 241 på strekningen mellom Ringerike grense (Kleggerud) og Jevnaker inngikk i entreprise E02 Åsbygda-Olum, og ble ferdigstilt samtidig med resten av entreprisen. Det ble også bygget separat gang- og sykkelveg på strekningen, samt at vegen ble belyst. 

Det ble skrevet kontrakt for arbeidene på avlastet veg mellom Verkevika og Toso i september 2023, og arbeidene startet opp oktober 2023. I entreprisen skal eksisterende fortau rustes opp, samt at det bygges nye fortau på deler av strekningen, slik at det blir et sammenhengende gang- og sykkelvegtilbud på strekningen. Eksisterende overvannssystem oppgraderes og justeres, samt at det bygges nytt gatelys 

Styringsrammen for det samlete delprosjektet er 3 575 millioner 2023-kr, mens den øvre kostnadsrammen er 3 989 millioner 2023-kr. 

Nyheter:

26. september 2023 — Inviterer til åpent informasjonsmøte i Jevnaker om Verkevika–Toso

 — Dokka Entreprenør AS skal bygge om E16 gjennom Jevnaker

Fakta

Ca. 12 km ny E16.
Ny E16 er bygget som en tofeltsveg med midtrekkverk og med strekninger med forbikjøringsfelt. 
Det er bygget to planskilte kryss. I tillegg er det bygget en midlertidig rundkjøring på Eggemoen som vil erstattes med et toplanskryss i forbindelse med utbyggingen av E16 Nymoen–Eggemoen. 
Det er bygget til sammen 17 bruer og kulverter i prosjektet. Ti av disse er bruer for E16, fem er overgangsbruer over E16, hvorav fire av overgangsbruene er av tre (buebruer). Det er også bygget to kulverter – en under jernbanelinjen Roa-Hønefoss og en under E16.  
Lengste bru er Randselva bru med en lengde ca. 634 meter. 

 

Delprosjekter