Strekningen er per februar 2024 ikke prioritert i første seksårsperiode i forslaget til Nasjonal Transportplan for perioden 2025-2036. 

Planlegging på strekningen Nymoen–Eggemoen startet opp i 2016. Kommunedelplan for strekningen ble vedtatt i 2018.

Avstanden mellom Nymoen og Eggemoen langs eksisterende veg er ca. ti kilometer. Ny veglinje i kommunedelplanen er noe over fem km, og halverer omtrent kjøreavstanden. Langs eksisterende veg trafikantene passere Eggemobakkene som har en stigning 9 prosent over en strekning på ca. 1,6 km. Trafikkforholdene opp bakken er tidvis uforutsigbare, og spesielt på vinterstid kan forholdene være vanskelige. I tillegg til dette er det daglig lange køer i krysset mellom E16 og fv. 290 nord i Hønefoss, hvor E16 har vikeplikt for lokaltrafikken på fv. 290. I prosjektet inngår også bygging av gang- og sykkelveg langs eksisterende E16 over en strekning på til sammen ca. 3 km. 

En ny forbindelse mellom Nymoen og Eggemoen vil inngå som en del av ringveg rundt Hønefoss og inngår som en del av en ring 4 rundt Oslo. Strekningen fungerer både som lokalveg og hovedforbindelse mellom Gardermoen/Oslo Nord og Hadeland/Gjøvik/Buskerud, med forbindelser videre mot både Sørlandet og Vestlandet. Når vegen er bygget vil også Hønefoss sentrum avlastes for gjennomgangstrafikk, som er en stor belastning på lokalmiljøet og gir dårlig bo- og levekvalitet i Hønefoss. Gjennom Hønefoss er det store fremkommelighetsproblemer, særlig morgen og ettermiddag i rushtiden. En god forbindelse rundt Hønefoss vil også kunne medføre at trafikken på fv. 241 mellom Norderhov og Jevnaker bli redusert. Fv. 241 er i dag den korteste og raskeste reiseruten for gjennomgangstrafikk fra Sandvika mot Roa, hvor rv. 4 retning Gjøvik og Gjelleråsen og E16 mot Gardermoen og Romerike fortsetter. 

 Med en ny veg på strekningen Nymoen-Eggemoen i fortsettelsen av den allerede åpnete Eggemoen-Olum, vil mange oppleve at det blir en enklere og raskere forbindelse øst-vest nord for Oslo. Forbindelsen vil også kunne lede trafikk til og fra områdene nord og øst for Oslo utenom Oslo, og på denne måten bidra til redusert trafikk gjennom Oslo. Med bedret tilknytning mellom E134 Dagslett-E18 ved Lier, samt nytt tunnelløp i Oslofjordtunellen, vil også trafikk til og fra Østfold kunne benytte ruten for å unngå kø problematikk gjennom Oslo. 

Delprosjekter