Planlegging på strekningen Nymoen/Hensmoen–Eggemoen har startet opp. Delprosjekter er prioritert av Vegvesenet i NTP 2022-2033.

E16 Nymoen–Eggemoen er en strekning på ca. syv kilometer. Etter utbyggingen vil strekningen bli inntil tre kilometer kortere. På dagens strekning passerer trafikantene Eggemobakkene som har en stigning på 9 prosent. Trafikkforholdene opp bakken er tidvis uforutsigbare. Spesielt kan forholdene være vanskelige vinterstid.

En ny forbindelse mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen vil inngå som en del av ringveg rundt Hønefoss og inngå som en del av en ring 4 utenom Oslo. Når vegen er bygget vil også Hønefoss sentrum avlastes for gjennomgangstrafikk som er en stor belastning på lokalmiljøet. Gjennom Hønefoss er det tidvis store fremkommelighetsproblemer. En god forbindelse rundt Hønefoss vil også kunne medføre at trafikken på fv. 241 mellom Norderhov og Jevnaker bli redusert.

Med en slik ny forbindelse vil mange oppleve at det blir enklere og lettere forbindelse for trafikk øst-vest på E16 og rv7/rv. 35, enn å kjøre om Oslo.

Planarbeidet har startet opp rett før jul i 2015. Planlagt framdrift er:

Utarbeide planprogram 1. kvartal 2016
Vedtak planprogram 3. kvartal 2016
Vedtak konsekvensutredning og kommunedelplan 3. kvartal 2018

Statens vegvesen sendte i august 2018 forslag til kommunedelplan til Ringerike kommune for sluttbehandling. Planbeskrivelse og oppsummering av merknader kan leses i tabellen under.

E16 Nymoen-Eggemoen er  prioritert i Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033. Planlagt oppstart av reguleringsplan er i 2025.

Delprosjekter