Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

For Fagernes-Øylo er det i Handlingsprogram for riksveger 2018–2023 satt av 500 mill.kr til utbedringer for å øke trafikksikkerheten og framkommeligheten.

E16 Fagernes - Øylo er 42 kilometer lang. Det er imidlertid på de 25 kilometerne mellom Hande og Øylo at de mest omfattende og sammenhengende utbedringene skal skje. På resten av strekningen, Fagernes - Hande, blir det kun punktutbedringer på spesielt ulykkesutsatte steder, nærmere bestemt ved Ulnes nord, Røn og Reiensvingen.

Den 25 kilometer lange strekningen Hande - Øylo som skal utbedres fra 2020 med:

  • Breddeutvidelse til 8,5 meter
  • Bedring av bæreevne og kurvatur
  • Bedring av drens- og overvannshåndtering
  • Forsterket midtoppmerking og sikrere sideterreng
  • Nytt dekke

Les om "valdresmodellen" lenger ned på sida.

Gode forbedringer til lav pris

Utbedringsstrekninger er omtalt i Nasjonal transportplan 2018-29 (NTP). Der står det at hensikten med utbedringsstrekninger er å oppnå tilfredsstillende standard over lengre strekninger for å få økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet. Det skal legges vekt på effektiv ressursbruk med mål om å oppnå gode forbedringer til en lav kostnad.

Mest mulig utbedret veg for pengene

For å imøtekomme kravet i NTP, har Statens vegvesen valgt strekningen E16 Fagernes-Øylo som pilotprosjekt for utvikling av et nytt konsept for utbedring av eksisterende veg som skal gi mest mulig igjen for pengene, den såkalte valdresmodellen.

Valdresmodellen er et konsept som egner seg for lavtrafikkerte veger med to felt. I årene som kommer er det mange riksveger av denne typen som skal utbedres. Blir pilotprosjektet i Valdres vellykket, kan det bli ny standard for hvordan Statens vegvesen gjennomfører vegutbedringsprosjekter framover.

DETTE ER VALDRESMODELLEN
Statens vegvesen har valgt ut E16 Fagernes-Øylo i Valdres som pilotprosjekt for utvikling av et nytt konsept for utbedring av eksisterende veg som skal gi mest mulig igjen for pengene. Konseptet går under navnet valdresmodellen.

Fire hovedgrep 

1. Tidlig involvering av entreprenør
Vegvesenet involverer entreprenør gjennom hele prosjektet, fra reguleringsplanfasen til ferdigbygd prosjekt, noe som er vanlig i byggebransjen, men nytt innen vegbygging. Ved å kombinere Vegvesenets fagekspertise og entreprenørens kunnskap og praktiske erfaring tidlig i prosjektet, er hensikten å komme fram til smarte løsninger som gir mye utbedret veg for pengene.
 
2. Maksimal utnyttelse av eksisterende vegkapital
Vi ønsker å benytte eksisterende vegkapital så langt det er mulig, derfor vurderer vi tilstanden på den eksisterende vegen grundig for å se hva vi kan gjenbruke og forsterke, og hva vi må bygge helt nytt.
 
3. Prioriterer tiltak som gir økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet over lange strekninger
Den økonomiske rammen som er satt av til utbedring av E16 Fagernes-Øylo, er begrenset til 500 millioner kroner. Det betyr at vi må prioritere tiltak som gir enhetlig standard over så lange strekninger som mulig for å få bedret trafikksikkerheten og framkommeligheten.
 
4. Bygger «tilfredsstillende standard»
«Tilfredsstillende standard» innebærer at vi vurderer og dimensjonerer tiltak etter vegens funksjon og trafikkmengde, og ikke nødvendigvis bygger etter full vegnormalstandard, som er vanlig ved bygging av ny veg. Avvikene fra vegnormalstandard er godkjent av Vegdirektoratet.

Kontraktsform

Totalentreprise med samspill er kontraktformen i det nye konseptet:
 
• I en gjennomføringsmodell med samspill, utvikler og planlegger entreprenør og byggherre prosjektet sammen og blir enige om en målpris, det vil si det beløpet begge parter tror det ferdig planlagte prosjektet kan bygges for.

• Ved at byggherre og entreprenør planlegger sammen, er tanken at prosjektet skal bli mer gjennomtenkt, og at løsninger og kontroll på risiko og usikkerheter skal bli bedre.

• Over- og underskridelser av målprisen blir fordelt mellom entreprenør og byggherre etter forhåndsdefinerte kriterier og skal motivere til effektiv drift i byggeperioden.

• Samspillmodellen legger til rette for lavere konfliktnivå og bedre risikofordeling mellom entreprenør og byggherre.
 
Valdresentreprenøren Brødrene Dokken AS er sammen med sin rådgiver AFRY tildelt den første kontrakten basert på det nye konseptet. I samspill med Statens vegvesen skal de utvikle og gjennomføre utbedringsprosjektet i Valdres.

Økonomi

I utbedringsprosjekter er den økonomiske rammen fast. Utbedringen av E16 Fagernes-Øylo har en økonomisk ramme på totalt 500 millioner kroner. Dette skal dekke kostnader til entreprenøren og deres konsulent, innkjøp av materialer og tjenester, grunnerververstatninger, byggherrekostnader m.m. Siden det ikke fins midler utover det som er fastsatt, er det nødvendig å finne smarte løsninger og prioritere tiltak som gir mest mulig utbedret veg for pengene, og dermed bedre trafikksikkerhet og framkommelighet over så store deler av strekningen som mulig.

 Se film om utbedringsprosjektet E16 Fagernes-Øylo

E16 Fagernes–Øylo