Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Reguleringsplanene for utbedring av E16 Øylo–Hålimoen er oversendt til sluttbehandling og vedtak i Vang kommune etter § 3 – 7 i Plan- og bygningsloven.

Det innebærer at det er Statens vegvesen som har utarbeidet og lagt reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, mens det er kommunen som altså sluttbehandler og vedtar planen.

Prosessen

Gjennom planprosessen er det holdt åpne møter og åpne kontordager hvor grunneiere, naboer og kommunen har hat hatt mulighet til å ytre seg. Det har vært løpende dialog med berørte parter.

Offentlig ettersyn og merknadsbehandling

Fra planforslaget ble lagt til offentlig høring 25.11.19 og til merknadsfristen den 20.01.2020, kom det inn 24 merknader til reguleringsplanen.

Revidert planforslag ble lagt ut til andre gangs offentlig ettersyn 17.06.20, og det kom inn 13 merknader innen fristen 25.08.20.

Planforslaget har blitt korrigert i samsvar med kommentarene til hver enkelt merknad, jfr vedlagt merknadsrapport. Fylkeskommunen og Fylkesmannen har i sine merknader trukket innsigelsene som ble fremmet ved 1.gangs høring. NVE har også i sin merknad trukket sine innsigelser til vassdragsmiljø og flom. Gjenværende innsigelse fra NVE vedrørende skred har blitt løst ved at plankart har blitt oppdatert slik at alle utbyggingsareal som omfattes av aktsomhetsområder for skred er avmerket med hensynssone skred (H310). Det foreligger derfor ikke lengre innsigelser til planforslaget.

Statens vegvesen vurderer at de små justeringene som er foretatt i plandokumentene ikke utløser et nytt offentlig ettersyn av planen.

Reguleringsplanen anses som klar for sluttbehandling, og er oversendt Vang kommune.

Dokumentene til reguleringsplanen er lagt til siden "Planer og dokumenter"

Aktuelt for fylke(r): Innlandet