Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har lagt ut forslag til reguleringsplan for utbedring av E16 Hålimoen–Hausåker til 2. gangs offentlig ettersyn i henhold til pbl. § 1 2.1 0. Planarbeidet utføres i samarbeid med kommunene Nord‐Aurdal, Vestre Slidre og Vang.

Prosjektet E16 Fagernes–Øylo innebærer blant annet utarbeidelse av fem reguleringsplaner, som ble lagt ut til 1. gangs offentlig ettersyn i perioden nov. 2019–jan. 2020. Statens vegvesen mottok 55 merknader til planforslagene, herunder flere innsigelser fra Fylkesmannen, NVE og Fylkeskommunen.

Nytt offentlig ettersyn

På bakgrunn av innkomne merknader og innsigelser, har planforslaget for E16 Hålimoen–Hausåker i Vestre Slidre blitt justert/endret. Statens vegvesen har i samarbeid med planmyndigheten i Vestre Slidre, vurdert at endringene utløser nytt offentlig ettersyn. Endringene framgår av utarbeidet merknadsrapport og revidert planbeskrivelse.

Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, som også er tiltakshaver for prosjektet. Reguleringsplanen behandles etter § 3‐7 i plan‐ og bygningsloven. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider og legger reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, mens kommunene sluttbehandler og vedtar planene.

Merknader og innsigelser har blitt imøtekommet

Det vises til utarbeidet merknadsrapport og reviderte plandokumenter, hvor det framgår at Statens vegvesen har imøtekommet merknadene og innsigelsene. Det har blitt foretatt justeringer av både plankart, bestemmelser, ROS-analysen og planbeskrivelsen, og det har også blitt utarbeidet flere fagrapporter for blant annet vassdrag og overvannshåndtering.

SVV vurderer at innsigelsene har blitt ivaretatt i revidert planforslag, og at det derfor ikke er grunnlag til å opprettholde innsigelsene. Det anmodes derfor om at Fylkesmannen, Fylkeskommunen og NVE trekker innsigelsene.

Plandokumenter og merknadsfrist

Plandokumentene gjøres tilgjengelig:

Merknader sendes skriftlig innen 18. november 2020 til:

  • eller til Statens vegvesen, Postboks 1010, 2605 Lillehammer

Oversendelsen må merkes «E16 Utbedringsstrekning Fagernes–Øylo, saksnr: 20/1086».

NB! Merknader vil bli behandlet og besvart i egen merknadsrapport som vil bli oversendt kommunen ved sluttbehandling av reguleringsplanen. Hvis det ønskes en kopi av merknadsrapporten når den er klar, vennligst oppgi e-postadresse ved oversendelse av merknad.

Merknader fra 1.gangs offentlig ettersyn er kommentert i egen merknadsrapport som en del av plandokumentene.

Kontaktpersoner

  • Knut Westerbø, tlf. 974 67 438, e‐post:

Formål med planarbeidet

Prosjektet har som hovedmål å redusere antall drepte og hardt skadde i forhold til dagens situasjon, og øke framkommelighet for person‐ og godstransporten. 

I forbindelse med planarbeidet har det vært holdt åpen kontordag og åpne møter hvor grunneiere, naboer og kommuner har hatt muligheten til å komme med ytringer. Det har vært løpende dialog med berørte parter gjennom planprosessen. Merknader og innspill har ligget til grunn for planarbeidet.

Planforslaget innebærer forslag om omklassifisering for deler av dagens E16. Det bes derfor om at merknader fra kommunene og fylkeskommunen også omtaler forslaget til omklassifisering, jfr § 7 i Veglova. (Se Planbeskrivelsens kap. 2.12.)

Erverv av grunn

Bygging av prosjektet vil kreve erverv av grunn. Arbeidet med grunnerverv starter normalt når reguleringsplanen er godkjent. Det er reguleringsplanen som gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv.
Informasjon om grunnerverv kan du lese på siden "Avståelse av eiendom". 

Aktuelt for fylke(r): Innlandet