Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Av fem entreprenører som ønsket å være med på utbedringsprosjektet E16 Fagernes-Øylo, har Statens vegvesen invitert tre videre til en dialogfase. Prosjektet er pilotprosjekt for utvikling av et nytt konsept som skal gi mer utbedret veg for pengene.

De tre som har kvalifisert seg til dialog med Vegvesenet om hvordan utbedringen av den 42 kilometer lange E16-strekningen i Valdres skal løses, er:

  • Anlegg Øst Entreprenør AS med Norconsult AS
  • Brødrene Dokken AS med ÅF Engineering AS
  • Isachsen Anlegg AS med Rambøll Norge AS

Utbedringen av E16 Fagernes-Øylo skal gjennomføres som totalentreprise med samspill. Det betyr at entreprenør og byggherre utvikler og planlegger prosjektet sammen og blir enige om en målpris, dvs. det beløpet begge parter tror det ferdig planlagte prosjektet kan bygges for.

- Vi starter utvelgelsen av entreprenør gjennom dialog. Dialogfasen starter i uke 8 og varer i to uker. I løpet av disse ukene skal vår prosjektledelse ha individuelle møter med de tre tilbyderne for å diskutere hvordan oppdraget kan løses best mulig, sier prosjektleder Vegar Antonsen i Statens vegvesen.

- Målet med dialogen er å skape gjensidig forståelse for utfordringene i prosjektet, hvordan vi best organiserer og gjennomfører samspillet oss imellom og bruk av målpris, forklarer han.

- Når dialogfasen er over, setter vi en kort tilbudsfrist for de tre vi har hatt dialog med. Tilbudene som da blir innlevert, blir evaluert etter beste forhold mellom pris og kvalitet, hvor pris teller 50 prosent. Vi regner med at hele anskaffelsen er ferdig og at vi kan inngå kontrakt med en entreprenør i starten av april, sier Antonsen.

Planleggingen av E16 Fagernes-Øylo pågår i perioden 2018-2021, selve utbedringen skal etter planen gjennomføres i  2021-23.

OPPDATERT 01.04.2019: Brødrene Dokken klar for pilotprosjekt på E16 i Valdres

 

Les mer om E16 Fagernes-Øylo på prosjektets nettsider

 


Nytt konsept skal gi mer utbedret veg for pengene

Statens vegvesen ved vegavdeling Oppland har valgt ut E16 Fagernes-Øylo (42 km) som pilotprosjekt for utvikling av et nytt konsept for utbedring av eksisterende veg som skal gi mest mulig igjen for pengene.

Tre hovedgrep skal gi mer utbedret veg for pengene:
 
1.   Tidlig involvering av entreprenør
Vegvesenet involverer entreprenør gjennom hele prosjektet, fra reguleringsplanfasen til ferdigbygd prosjekt, noe som er vanlig i byggebransjen, men nytt innen vegbygging. Ved å kombinere Vegvesenets fagekspertise og entreprenørens kunnskap og praktiske erfaring tidlig i prosjektet, er hensikten å komme fram til smarte løsninger som gir mye utbedret veg for pengene.
 
2.   Prioritering av tiltak som gir økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet over lange strekninger
Den økonomiske rammen som er satt av til utbedring av E16 Fagernes-Øylo, er begrenset til 500 millioner kroner. Det betyr at vi må prioritere tiltak som gir enhetlig standard - og dermed økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet - over så lange strekninger som mulig.
 
3.   Bygger «tilfredsstillende standard»
«Tilfredsstillende standard» innebærer at vi vurderer og dimensjonerer tiltak etter vegens funksjon og trafikkmengde og ikke nødvendigvis bygger etter full vegnormalstandard, som er vanlig ved nyanlegg.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet