Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Les hva som skjer på prosjektet i juli måned.

Gang- og sykkelvegen mellom Haumyrveien og Sømsveien ved tunnelen er stengt og det er skiltet alternativ rute med stiplet lilla linje i illustrasjonen.

Den skal være stengt fram til uke 33.

Kart som viser alternativ sykkelrute
Den stiplede lilla linjen viser en forklaring av alternativ sykkelrute. Foto: Statens vegvesen

Det jobbes nå med å etablere en mur mellom gang og sykkelvegen og påkjøringsrampa ut av tunnelen og inn på broen, dette arbeidet er forventet å ta litt tid.

Fra tirsdag kveld 29. juni går trafikken på E18 gjennom tunnelene som den skal unntatt påkjøringsrampa fra Sømsveien og vestover mot byen inne i tunnelen.

Denne forventes å åpne i slutten av august/begynnelsen av september etter at den midlertidige E18 (omkjøringsvegen) er fjernet og Sømsveien ført tilbake til opprinnelig funksjon.

Støyende arbeider

Det blir noe støyende arbeider i juli. Dersom det blir støy kveld blir nærmeste naboer varslet i forkant via SMS.

Nattarbeider

I forbindelse med trafikkomlegginger E18 vil det pågå nattarbeider.

Trafikkavvikling

Det planlegges trafikkomlegginger i begge tunnelløp E18. Trafikken til Torsvikveien går nå via lysregulert anleggsområde og her blir det åpnet for å bruke Sømsveien helt til Rona den 7. juli, men da med to punkter som er lysregulert, det vil si i begge kjøreretninger, men en av gangen.

Nå går trafikken i alle felt og i begge tunnelene.
Aktuelt for fylke(r): Agder