I dag signerte Obrascòn Huarte Lain S.A (OHLA) kontrakten for bygging av Gjønnestunnelen i Bærum.

Håndtrykk mellom Jose Alberto Garcia Arroyo, direktør Nord-Europa i OHLA, og Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør i Statens vegvesen.
Kontraktsignering med Jose Alberto Garcia Arroyo, direktør Nord-Europa i OHLA, og Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør i Statens vegvesen. Foto: Eirik Natlandsmyr / Statens vegvesen

OHLA var en av fire leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget, og hadde best forhold mellom pris og kvalitet. Kontraktsummen for E105 Gjønnestunnelen er på 1,84 milliarder kroner eks mva. 

Ny fylkesvegforbindelse

Gjønnestunnelen i Bærum blir ny fylkesvegforbindelse mellom Gjønnes og E18 ved Strand, med videre forbindelse til Fornebu. 1500 meter av tunnelen bygges som del av denne kontrakten, mens resterende 450 meter bygges som del av entreprisen E102 Fornebukrysset – Strand.

– Tunnelen er viktig både for å avlaste Bekkestua og Stabekk for gjennomgangstrafikk og for å knytte sammen Fornebu og området nord for E18. Tunnelen vil flytte trafikken under bakken, gi bedre trafikkflyt, fremkommelighet for kollektivtrafikken, og redusere støy- og støvproblemer, forteller Åge Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen for E105 Gjønnestunnelen.

Tunnelen som bygges i denne kontrakten, utgjør en betongtunnel på rundt 100 meter og bergtunnel på rundt 1400 meter. Bergtunnelen har stedvis liten overdekning med varierende bergkvalitet. Tunnelen blir en toløpstunnel med tverrsnitt T9,5. I tillegg til tunnelen skal det etableres nytt kryssområde på Gjønnes med tilknytning til Bærumsveien.

Illustrasjon Gjønnestunnelen/dagsone på Gjønnes
Illustrasjon Gjønnestunnelen, sett fra Gjønnes. Illustrasjon: ViaNova/Statens vegvesen

Klimavennlige løsninger er vektlagt

E18 Vestkorridoren har satt ambisiøse mål om å være et utstillingsvindu for bærekraftig veibygging. I konkurransen om Gjønnestunnelen har Statens vegvesen også etterspurt og vektlagt innovasjon og klimavennlige løsninger.

– I tillegg til lavest tilbudssum, leverer også OHLA best på tildelingskriteriet om å ivareta ytre miljø og reduksjon av klimagassutslipp, sier Brudeseth.

Dette tildelingskriteriet innebærer blant annet støyreduserende tiltak, renseløsninger for vann, avfallshåndtering og gjenbruk. OHLA har mål for Breeam Infrastructure ut over kontraktskrav, der det tilbys Excellent for design og byggefase.

Anleggsarbeidene planlegges med oppstart i 2024, og vil etter planen være ferdig ved årsskiftet 2029/30.