Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Molde kommune legger forslag til reguleringsplan for ny E39 mellom Julbøen og Molde ut til offentlig ettersyn og høring.

Planutvalget i Molde kommune vedtok 27. januar å legge ut reguleringsplanforslag for E39 Julbøen- Molde til offentlig ettersyn. Planforslaget blir sendt til høring hos berørte myndigheter, interesseorganisasjoner, naboer og direkte berørte grunneiere.

Det er Statens vegvesen som har utarbeidet planforslaget (plan- og bygningsloven §3-7).

Kart som viser vedtatt veglinje mellom Julbøen og Molde
Reguleringsplanen følger den lilla veglinjen som ble vedtatt i kommunedelplanen sommeren 2021

Trinnvis utbygging

Reguleringsplanforslaget består av to tunneler, på henholdsvis 1390 meter og 8380 meter, og en dagsone på 930 meter. Planen viser også et anleggsbelte i dagsonen. Veglinjen ble utredet detaljert i kommunedelplanarbeidet, og det har ikke vært behov for ny konsekvensutredning.

Planforslaget viser en fire-felts motorveg med to tunnelløp, beregnet for fartsgrense 110 km/t. Vegen vil bli trinnvis utbygget, og i første omgang blir den bygget med ett tunnelløp og to kjørefelt med midtdeler. Fartsgrensen vil være 80 km/t.

I Molde sentrum, der ny E39 skal kobles til eksisterende vegnett, vil det bli utarbeidet en egen reguleringsplan. For dette området viser planen som blir lagt ut nå bare arealene under bakken, eller nivå 2, som det heter på fagspråket.

Åpent informasjonsmøte

Statens vegvesen inviterer til åpent digitalt møte om reguleringsplanen.
Tid: Mandag 14.02.22 kl. 17.00-19.00.

Klikk her for å delta i møtet

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal