Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Tonnevis med stein fra Julakslatunnelen og Vardetunnelen på E39 Ålesund-Molde kan gjøre Grandfjæra til ny attraktiv bydel i Molde.

Nå inviterer Statens vegvesen og Molde kommune alle interesserte til å snakke om planarbeidet for utfyllinga i sjø.

Vegvesenet og Molde kommune skal lage en ny områdeplan for Grandfjæra vest i Molde. Formålet er å sikre et grunnlag for en god samfunnsnyttig bruk av overskuddsmasser fra ny E39 gjennom Molde. Planleggerne vil også tilrettelegge for videre utvikling av Molde sentrum.

  • For Statens vegvesen vil ei ny områdeplan gi nødvendig forutsigbarhet for massehåndteringen i prosjektet E39 Ålesund-Molde, sier planleggingsleder Karoline Valle i Statens vegvesen.
  • Samtidig vil et framtidig nytt sentrumsnært areal gi kommunen fine muligheter for en helhetlig utvikling av byen, sier fagleder plan Björn Gregull i Molde kommune.

De deltar på innbyggermøtet på Innbyggerlaben fredag 24. og torsdag 30. mars 10:00-14:00.  

Bakgrunn

Utbygging av E39/E136 Ålesund-Molde vil gi store overskudd av masser. Et planvedtak for utfylling i sjø ved Grandfjæra vest er svært viktig for prosjektet. Samtidig vil et framtidig nytt landområde være attraktivt for videre utvikling av Molde.

bilde av planleggere
Karoline Valle i Statens vegvesen og Bjørn Gregull i Molde kommune vil ha innspill fra folk i Molde om framtiden til Grandfjæra, Moldes nye bydel. Foto: Marit Krekvik

- Vi legger til rette for at Molde kan få en ny sentrumsnær bydel bygd på tunnelmasse. Det vil kunne gi fine muligheter for videre utvikling av byen, sier Gregull og Valle.

Det er også aktuelt å bruke overskuddsmasser fra tunnelløp 2 gjennom Molde til utfylling i dagens ferjebåser vestover mot Brunvollkvartalet. Det kan skje når trafikken når 8000 i  tunnelløp 1 gjennom Molde. Det avhenger også av at fylkeskommunen har funnet annet ferjeleie for Sekkenferja. Trafikkprognosene tilsier at det først er aktuelt etter ca. 2050.

Vil utvide regulert område

Området er allerede i dag dels regulert til utfylling i sjø. Ny geoteknisk kunnskap viser at sedimentene på sjøbunnen er svært ustabile og best lar seg sikre mot utglidning med tiltak utenfor gjeldende planområde. Det legges derfor opp til omregulering av gjeldende reguleringsplan. Et seinere arbeid med detaljregulering vil avklare hvordan det utfylte området kan benyttes. 

 Framdrift og medvirkning

Vegvesenet og kommunen varsler nå oppstart av planarbeid, og legger samtidig forslag til planprogram på høring. Høringsperioden varer i sju uker, frist for å gi innspill til formålet med planarbeidet, planprogrammet, utredningstemaer og planavgrensninga er 28.4.2023. Forslag til områdeplan vil kunne behandles av kommunestyret innen juni 2024, og det vil også da være en forutgående høringsperiode hvor alle kan gi sine innspill. Det er kommunestyret som fastsetter planprogrammet samt vedtar endelig områdeplan.

Sammen med Molde kommune inviterer vi til åpen dag 24.03.203 og 30.03.2023 på innbyggerlabben Innom, hvor vi er tilgjengelige for dialog om tiltaket kl. 10-14.

To X Aker stadioen

Planarbeidet og høringsinnspillene vil gi nødvendig grunnlag for å avklare hvordan området best kan utformes, noen alternativ framgår i skissene under. Størrelsen på det utfylte området avhenger bl.a. utformingen og tekniske løsninger, men vil kunne være i størrelsesorden 35-40 daa. Dette tilsvarer arealet til litt over to Aker stadion med masser fra tunnelløp 1.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal