Reguleringsplanen ble først lagt ut på offentlig høring 4. januar 2022. For å imøtekomme høringsuttaleser har det nå blitt utarbeidet et nytt reguleringsforslag.
Høringsperiode: 16.09.22- 29.10.22.

Plankart Blad 01-12
Planbestemmelser
Planbeskrivelse

Merknadsbehandling

Høringsuttalelser

ROS- analyse

Risikoanalyse Vikakslatunnelen (Safetec)

Teknisk plan
Teknisk detaljplan A101-A102 og B 101-B103
Plan og profil C201-C211 og C251-C254
Plan og profil D201-D206
Normalprofil F101-F103
VA- tegninger H101-H106
Konstruksjoner K2-01-K2-06
Formgivning O201-O204
Støy X1001-X11004

Konsekvensutredning
Notat Prissatte konsekvenser
Temarapport Landskapsbilde
Temarapport Friluftsliv-by- bygdeliv
Temarapport Kulturarv
Temarapport Naturmangfold
Temaraport Støy (Rambøll)
Temarapport Luft (Rambøll)
Temarapport Klimagass (Rambøll) 
Ytre miljøplan

Fagrapporter
Kartlegging Naturtyper og vegetasjon (Sweco)
Supplerende kartlegging Naturtyper og vegetasjon (Sweco)
Notat Viltkartlegging Skogtjenester v/ Geir Høitomt
Akvatiske undersøkelser (Sweco)
Oppsummering av georadarundersøkelser-Myrdybde
Forprosjekt konstruksjoner
Rapport VA-Overvannsløsninger (Rambøll)
Rapport VA-Tunnel (Rambøll)
Notat Myr i Skorgedalen (Rambøll)

Øvrig grunnlagsmaterial som kan får på forespørsel til Statens vegvesen:
Rapport Framtidas kollektivsystem- Møreforskning 2020
Rapport Tilrettelegging for sykling E39 Ålesund- Molde 02.09.21
GEOL-R01 Ingeniørgeologisk rapport 15.11.21
GEOT-02 Geoteknisk rapport 15.11.21
Notat B11799 Drivsnø over Ørskogfjellet
Notat B11800 Utbedring av skredpunkter på Ørskogfjellet 28.04.21
Rapport B10939 Skredfarevurdering og sikringstiltak 22.12.20