Strekningen skal gå i tunnel direkte fra Ørskogfjellet til Vik (K2), og vil føre til langt kortere reisetid mellom Ørskogfjellet og Vestnes.

Strekningen er i dag på ca. 22,6 km og har en kjøretid på om lag 19 minutter. Den nye vegen vil være på ca. 10,2 km og ha en kjøretid på rundt 7,5 minutter.

Reguleringsplanen ble først lagt ut på offentlig høring 4. januar 2022.

For å imøtekomme høringsuttalelser ble det utarbeidet nytt reguleringsforslag som var på høring høsten 2022. Vestnes kommune vedtok reguleringsplan for E39 Ørskogfjellet–Vik, 15. juni 2023.

6. november 2023 — Skredsikring i Skorgedalen ut på høring

E39 Ørskogfjellet–Vik © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Planprogram ble vedtatt våren 2021.

I planprogrammet finner du også mer detaljerte informasjon om to alternative veglinjer det jobbes med. 

Planmyndighet i dette arbeidet er Vestnes kommune. Statens vegvesen legger ut forslag til reguleringsplan på offentlig ettersyn og høring, men det er politikerne i Vestnes kommune som skal vedta reguleringsplanen.

Lønnsomt med samtidig oppstart

Statens vegvesen anbefaler at man bygger strekningen Ørskogfjellet–Vik samtidig med fjordkryssingen over Romsdalsfjorden (Vik-Julbøen).

Dette vil gi en betydelig innsparing i reisetid for en relativt lav investeringskostnad. I tillegg unngår man at hele trafikken på E39 i en periode vil gå via fv. 661 mellom Vik og Leirvikbukta.

Bompenger

Finansieringen av ny E39 Ålesund–Molde blir planlagt med statlige midler og bompenger.

Statens vegvesen anbefaler at parsellen E39 Ørskogfjellet–Vik delfinansieres med bompenger der taksten tilsvarer tre kroner per kilometer veg. Det gir en takst på ca. 30 kroner før rabatt for personbil (ca. 24 kr. etter rabatt). Tunge kjøretøy betaler 60 kroner og oppnår ikke rabatt.

For kryssingen av Romsdalsfjorden tas det utgangspunkt i taksten på fergesambandet som avløses. Taksten settes slik at rabattert takst for en bil i det faste sambandet blir satt ca. 40 prosent høyere enn tilsvarende takst i fergesambandet.

Les mer om bompengetakster for Romsdalsfjordkryssingen.