Vestnes kommunestyre vedtok reguleringsplanen for ny E9 på strekningen Ørskogfjellet til Vik på møtet 15. juni 2023.

Planområdet strekker seg fra tidligere regulert kryssområde på Vik til omtrent 700 meter før kommunegrensa til Ålesund. Tunnelen som er regulert har fått nytt navn gjennom en egen navnesak og skal nå hete Trolltindtunnelen. Som arbeidstittel het den Vikakslatunnelen. Lengden på tunnelen er 6490 meter og den har en jevn stigning på 3 %. Tunnelen bygges med ett løp som skal ha et profil med bredde 10,5 meter i diameter.

Der nyvegen møter E136 opp fra Skorgedalen planlegges det et halvkryss. Det vil si at de to vegene kobles sammen med sør-vestvendte ramper. Det vil ikke være mulighet for å svinge mot nord når en kommer opp fra Skorgedalen og heller ikke fra nord ned mot Skorgedalen. Hovedkrysset på Ørskogfjellet kommer som en del av neste parsell og det har ikke fått sitt endelig plassering ennå.

Fagrapporter, ROS-analyse, Risikoanalyse Vikakslatunnelen, Konsekvensutredning og tekniske planer finnes under Reguleringsplan E39 Ørskogfjellet –Vik.