Ny E39 fra Digernes i Ålesund kommune til kommunegrensa mot Vestnes på Ørskogfjellet vil komme nært dagens trasé til Dragsundet.

Derifra går den videre via Solnørdalen og til Ørskogfjellet.

E39 Digernes–Ørskogfjellet © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Det er bestemt at vegen vil følge veglinje K2, som er skissert i tilleggsutredningen for E39 Digernes-Vik.

Arbeidet med planlegging etter plan- og bygningsloven ble startet opp sommeren 2021: 

Gå videre