Ny E39 fra Digernes i Ålesund kommune til litt nord for kommunegrensa mot Vestnes på Ørskogfjellet.

Den nye vegen antas å komme nær dagens trasé fram til Dragsundet. Derfra går den mest sannsynlig videre via Solnørdalen og til Ørskogfjellet. Vegen skal følge veglinje K2 fra konseptvalgutredningen og gå utenom Sjøholt sentrum. 

Gjennom det videre planleggingsarbeidet, som startet opp etter plan- og bygningsloven i 2021, vil Statens vegvesen utrede hvilke veglinjer som kan være aktuelle på strekningen. En sentral del av dette arbeidet er å vurdere hvilke løsninger som vil gi en kortest mulig veglengde og som vil ha det beste forholdet mellom kostnader og samfunnsøkonomisk nytte.

E39 Digernes–Ørskogfjellet © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)