Ny E39 fra Digernes i Ålesund kommune til kommunegrensa mot Vestnes på Ørskogfjellet vil komme nært dagens trasé til Dragsundet.

Derifra går den videre via Solnørdalen og til Ørskogfjellet.

På strekningen mellom Digernes og Ørskogfjellet ble reguleringsplanprosessen startet opp sommeren 2021. Basert på innspill som kom inn i høringsrunden tok Statens vegvesen et steg tilbake, utvide planområdet, og startet en mer overordnet kommunedelplanprosess. 

E39 Digernes–Ørskogfjellet © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Det er bestemt at vegen vil følge veglinje K2, som er skissert i tilleggsutredningen for E39 Digernes-Vik. Det planelgges med toplanskryss på Håem for å koble på trafikken fra Sjøholt (fylkesveg 650) som skal sørover. Trafikken nordover fra Sjøholt kobles på med toplanskryss på Ørskogfjellet. 

Det skal legges til rette for kollektivtransport. Et av tiltakene er å forsterke kollektivknutepunktet på Digernes. 

Arbeidet med planlegging etter plan- og bygningsloven ble startet opp sommeren 2021.  Da reguleringsplanen ble lagt ut på høring, var engasjementet veldig stort. Mange av innspillene som kom gikk utover det som hørte til planområdet. Statens vegvesen ønsket derfor å ta et steg tilbake, utvide planområdet, og starte en mer overordnet kommunedelplanprosess.