Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen Julbøen-Bolsønes, med trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø i fokus.

 

Ny E39-trasé mellom Julbøen og Molde sentrum øst. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Med en smal vegbane, mange avkjørsler og varierende fartsgrenser er ikke dagens veg egnet som fremtidig E39 mellom Julbøen og Bolsønes. I tillegg er bykjernen i Molde sterkt belastet med trafikk og det er utfordringer knyttet til støynivået fra vegtrafikken.

Det er derfor lagt inn en rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen for kryssingen av Romsdalsfjorden som sier at ny E39 Julbøen- Bolsønes skal være klar til trafikkpåsetting senest ved åpning av fjordkryssingen.

Vedtatte reguleringsplaner

Reguleringsplanen for Julbøen-Molde ble vedtatt i mai 2022. Planen består av to tunneler med om lag en kilometer veg i dagen imellom. Det er regulert for 4-felts veg på streknngen, men i føste byggetrinn bygges tofelts veg. 

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg på strekningen fv. 662 Julbøen–Baret ble vedtatt i desember 2023. 

Planarbeid på Bolsønes

Ny E39 Julbøen-Molde knyttes sammen med dagens E39 i en stor rundkjøring på Bolsønes øst for Molde sentrum.  En egen reguleringsplan for Bolsønes ble vedtatt i Molde kommunestyre i juni 2022.