Ny E39-trasé mellom Julbøen og Molde sentrum øst. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Arbeidet med kommunedelplan for E39 Julbøen-Molde ble startet opp i 2015. Det ble satt på vent i 2017 i forbindelse med nødvendige avklaringer for kryss i fjell og nær tunnelinnslaget på Bolsnønes, samt et ønske om toplanskryss i fjell med arm ut til Reknes.

Utarbeidelsen av kommunedelplanen ble startet opp igjen ved årsskiftet 2019/2020 og er forventet vedtatt i Molde kommunestyre i løpet av høsten 2020. Planarbeidet går deretter over i reguleringsplanfase med mål om endelig vedtatt reguleringsplan i løpet av 2021.

Rekkefølgebestemmelse

Med en smal vegbane (6,5-7,5 meter), mange avkjørsler og en fartsgrense som varierer fra 50 til 80 km/t er ikke dagens fv. 662 gjennom Molde sentrum egnet som framtidig E39 mellom Julbøen og Bolsønes.

I tillegg er bykjernen i Molde sterkt belastet med trafikk og det er utfordringer knyttet til støynivået fra vegtrafikken.

Det er derfor lagt inn en rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen for fjordkryssingen om at ny E39 Julbøen-Molde (Bolsønes) skal være klar til trafikkpåsetting senest ved åpning av fjordkryssingen.