© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Når ny E39 Ålesund-Molde står ferdig vil den korteste vegen fra kommunesenteret i Vestnes kommune til Molde være via fv. 661 mellom Vik og Leirvikbukta.

Det vil også medføre en økning i trafikkmengde på denne fylkesvegen dersom fjordkryssingen til Julbøen i Molde bygges før ny E39 fra Vik til Ørskogfjellet. Trafikken vil da gå fra Vik til Leirvikbukta med påkobling til dagens E39 og E136 via Tresfjordbrua.

Med tanke på dette har Statens vegvesen regulert trafikksikkerhetstiltak og støytiltak på fv. 661 i Vestnes. Det er innlagt en rekkefølgebestemmelse om at disse tiltakene må være på plass før en åpner fjordkryssingen, såfremt Ørskogfjellet-Vik ikke er bygd samtidig. Planområdet omfatter en strekning på 5,5 km som strekker seg fra Vik til Furneskrysset. Hovedtiltaket er å bygge gang- og sykkelveg mellom Vik og Åsbygda.

Hvis det blir aktuelt vil utbedringen av fv. 661 gjennomføres i byggeperioden for fjordkryssingen, og stå ferdig i god tid før den undersjøiske tunnelen og Julsundbrua tas i bruk.

E136 Vik-Remmem

En annen mulig løsning for økningen som er ventet i trafikken på vegnettet i Vestnes er å bygge en ny veg mellom Vik og Remmem. Dette blir i tilfelle en nordlig arm av E136.

Utbyggingen av Vik-Remmem ville vært mer presserende ved en eventuell realisering av K3-alternativet gjennom Solnørdalen og via Svartløkvatnet til Digernes. For K2-alternativet, som er valgt trasè for strekningen mellom Digernes og Vik, vil en ny veg mellom Vik og Remmem ha mindre betydning siden det meste av trafikken mellom Ørskogfjellet og Remmem vil kjøre via Skorgedalen på dagens E39/ E136.

 

Vik–Julbøen (Romsdalsfjordkryssingen)