Reguleringsplanen for Kjerringsundsambandet mellom Gossen og Oterøya ble vedtatt av kommunestyret i Aukra 18. juni 2019 og av kommunestyret i Midsund 20. juni 2019.

Fylkesvegstrekningen vil bli en arm til Romsdalsfjordkryssingen. Prosjektets mål er å skape en vegforbindelse mellom Gossen og Otrøya, koble Aukra inn på framtidig E39 og avløse ferjesambandet Aukra – Hollingsholmen.

For å kunne utnytte ressursene i begge prosjektene best mulig planlegger Statens vegvesen, Kjerringsundet AS, et selskap som er etablert av Aukra kommune og tidligere Midsund kommune (nå Molde), og Møre og Romsdal fylkeskommune et tett samarbeid. I dette inngår det blant annet at overskuddsmassene fra tunneldrivingen mellom Vik og Nautneset blir brukt som grunnlag for Kjerringsund-forbindelsen til Gossen.

Fra den undersjøiske tunnelen vil det være ca. 2,5-3 millioner kubikk stein tilgjengelig til bruk i fyllinger i Kjerringsundet. Dersom det er behov for ytterligere steinmasser kan det være aktuelt å hente dette fra tunneldrivingen mellom Julbøen og Bolsønes.

Vegvesenet er i dialog med Kjerringsundet AS om hvilke løsninger som kan være aktuelle for å gjøre transport av fyllmasse så enkel som mulig og andre forhold som vil bidra til å skape et godt samvirke mellom de to prosjektene. Dette gjelder et felles riggområde på Sundsbøen på Otrøya, gjennomførelse av arkeologiske utgravinger og tilrettelegging på det trange området mellom Nautneset og Sundsbøen der hengebruen går over til tunnel. Begge prosjektene vil møtes der, og siden begge utbyggingene vil medføre midlertidig stenging av fylkesvegen rundt Otrøya vil det vil være fordelaktig om de ble gjennomført samtidig. En mulig løsning som blir diskutert er felles byggeledelse i prosjektene.

Kjerringsundet AS anslår at totalkostnaden for forbindelsesarmen til Gossen vil være mellom 2,4 og 2,5 milliarder kroner inkl. mva (i 2018-kroner), avhengig av valg av brutype.

Les mer om prosjektet i reguleringsplanen, som er tilgjengelig for nedlastning på Aukra kommune sin hjemmeside.

video

Vik–Julbøen (Romsdalsfjordkryssingen)