Trasebefaring i Gjesdal

— Statens vegvesen har startet reguleringsplanarbeidet for E39 Ålgård-Hove.

Anbefaler nye alternativ ved Håland og Bråstein

— Statens vegvesen la i 2012 fram planar for ny E39 mellom Ålgård og Hove. I tida etterpå kom fylkesmannen med fleire motsegn til planane, mellom anna grunna funn av den verna arten mjukt havfrugras i Bråsteinvatnet. I tillegg kom eit lokalt forslag om lengre tunnel forbi Håland. Statens vegvesen anbefaler difor nye alternativ for kor vegen skal byggast

Vil greie ut nye alternativ på Figgjo

— På bakgrunn av innspel til planane om ny E39 mellom Ålgård og Hove har Statens vegvesen kome fram til at to nye trasealternativ i området ved Håland kan utgreiast vidare: eitt med lengre tunnel og eitt alternativ som er ein meir austleg variant av det anbefalte alternativet, B1.

Anbefaler to tunnelar mellom Bråstein og Ålgård

— Forslag til kommunedelplan med tilhøyrande konsekvensutgreiing for E39 mellom Ålgård og Hove er sendt til kommunane Gjesdal og Sandnes. Vegvesenet anbefaler kommunane å vedta alternativ L10.

Statens vegvesen foreslår å utrede 9 forskjellige løsninger for E39 Ålgård-Hove

— Statens vegvesen har sett på en lang rekke alternative løsninger for ny E39 mellom Ålgård sør (Skurve) i Gjesdal kommune og til Hove (kryss med rv. 13) i Sandnes kommune. Det er til sammen vurdert 36 forskjellige løsninger for vegtraseer og kryss, og av disse forslår Statens vegvesen i en rapport at 9 alternativer / varianter tas med i videre planarbeid.

Presentasjon fra informasjonsmøte

— Statens vegvesen avholdt åpent informasjonsmøte i forbindelse med ny E39 Ålgård-Hove onsdag 3. mars. Hensikten med møtet var å informere om status, videre prosess og få innspill til planarbeidet.