Neste uke skulle trafikken legges om og arbeidene på Bårdshaug bru start, men stengingen av Forvebrua gjør at endelig dag for oppstart må avventes.

Denne uka etablerer BMO Entreprenør AS anleggsrigg og forbereder omskilting.

Kart som viser omkjøringen. Kart: Statens vegvesen.
Kart som viser omkjøringen. Kart: Statens vegvesen.

Stenging av Forvebrua kan gi forsinkelse

Tirsdag 24. oktober ble Forvebrua på fylkesveg 65 som krysser elva Orkla øst for Fannrem i Orkland kommune hastestengt på grunn av skader som ble avdekket. Det er skiltet omkjøring om Gjølmesliveien/fylkesveg 6482. Det er Trøndelag fylkeskommune som er brueier og har vedlikeholdsansvar for Forvebrua.

– Situasjonen for Forvebrua påvirker anleggsstart og trafikkomlegging for E39 Bårdshaug bru, da stengingen begrenser mulighetene for omkjøring. Vi må se an konklusjonene til Trøndelag fylkeskommune som eier Forvebrua, men i ytterste konsekvens kan stengingen føre til en utsettelse av trafikkomleggingen og anleggsstarten for E39 Bårdshaug bru. I utgangspunktet skulle arbeidet og trafikkomleggingen startet natt til onsdag 1. november, men Forvebrua må være gjenåpnet før vi kan legge om trafikken og starte vedlikeholdsarbeidene for E39 Bårdshaug bru, sier byggeleder Håkon Ødegård Alstad i Statens vegvesen.

Statens vegvesen er i tett dialog med Trøndelag fylkeskommune og vil informere om anleggsstart og trafikkomlegging når Forvebruas gjenåpning er avklart.

– Informasjonen fra Trøndelag fylkeskommune tyder på at det kan være mulig å komme i gang i løpet av neste uke, men vi må vente på bekreftelse på dette, understreker Ødegård Alstad.

Illustrasjon som viser noen av arbeidsoperasjonene som skal gjøres for E39 Bårdshaug bru. Illustrasjon/bilde: Statens vegvesen.
Illustrasjon som viser noen av arbeidsoperasjonene som skal gjøres for E39 Bårdshaug bru. Illustrasjon/bilde: Statens vegvesen.

Dette skal gjøres

– Det er viktig at vi nå får vedlikeholdt og utbedret Bårdshaug bru, og det er omfattende arbeider som skal gjøres. Både østre- og vestre brufuge skal skiftes, de nedlagte gangfeltene skal fjernes og det skal bygges nye kantdragere med rekkverk på begge sider og det skal bygges ny bakvegg, vinger, justering av lager i akse 7 samt erosjonssikring. I tillegg kommer nye avløp og lyktestolper, mekanisk reparasjon av underkant av bruplate, landkar og søyler. Vi skal også flytte infrastruktur fra brua over til den parallelle gangbrua. Det skal skiftes fastlager og reetablere søyletopp i akse 5. Til slutt skal landkar og søyler overflatebehandles i alle akser og det skal reasfalteres ved kantdragerne , samt legges ny veioppmerking, forteller Ødegård Alstad.

Gang- og sykkeltrafikk opprettholdes som i dag, med en kortvarig omlegging på Bårdshaug bru adskilt mot biltrafikk.

I tillegg skal det gjøres vedlikeholdsarbeid av Løypestrengen undergang. Her skal eksisterende betongkant, rekkverk og kantdrager fjernes, tørrmur skiftes, kulvertmur fjernes og det skal graves ut byggegrop for cirka 25 meter nye rekkverksfundament og nytt kjøresterkt rekkverk. Brurekkverket skal kobles på nytt vegrekkverk.

– Arbeidene for Løypestrengen planlegges gjennomført i juni 2024. Det vil bli etablert gangtunnel slik at myke trafikanter ikke påvirkes av arbeidene, sier Ødegård Alstad.

Store deler av omkjøringsveien har fått ny asfalt og vegoppmerking. Foto: Statens vegvesen.
Store deler av omkjøringsveien har fått ny asfalt og vegoppmerking. Foto: Statens vegvesen.

Slik blir omkjøringen

Gammelosveien vil være omkjøringsvei for trafikken fra Trondheim og som skal vestover i retning Ørlandet og øyregionen når Bårdshaug bru stenger i ett løp når vedlikeholdsarbeidene for brua starter.

Trafikken fra vest, altså fra Ørlandet og kystregionen, kan fortsatt bruke brua som tidligere, utenom et par kortere perioder hvor brua bli helt stengt. Da vil også denne trafikken ledes over Grønøra-området. Blålysetatene vil i hele anleggsperioden få benytte brua i begge kjøreretninger.

– Ved helstenging blir det manuell dirigering over brua i Gammelosveien, foreløpig er disse to helstengingene planlagt gjennomført i desember og månedsskiftet februar/mars 2024.

Frist for ferdigstilling av arbeidene er kontraktsfestet innen 1. oktober 2024.

Det er etablert fartsputer flere plasser på omkjøringsveien. Foto: Statens vegvesen.
Det er etablert fartsputer flere plasser på omkjøringsveien. Foto: Statens vegvesen.

Ta hensyn

– Det er ingen ideelle omkjøringsalternativ, og vi har stor respekt for at dette er en merbelastning for lokalmiljø, trafikanter og næringslivet. I godt samarbeid med kommune og fylkeskommune har vi forsøkt å gjøre avbøtende tiltak. Trafikksikkerheten må prioriteres, samtidig som fremkommeligheten ivaretas. Vi setter pris på engasjement og innspill for å finne løsninger, understreker Ødegård Alstad.

Det planlegges for et system som gjør at blålysetatene kan kjøre over brua i begge retninger ved kritiske utrykninger.

– Det er vanlig at det blir utfordringer ved overgang til et nytt trafikkmønster. Vi oppfordrer til at både bilister, næringstransporter og myke trafikanter er spesielt oppmerksomme nå ved oppstart, følger skilting og avpasser farten. Vi kommer til å ha en tett oppfølging av omkjøringen nå ved oppstarten, understreker Ødegård Alstad.

Tiltak på omkjøringsveien

Følgende tiltak er gjort/innføres ved trafikkomlegging:

 • Fartsputer ved fire gangfelt på omkjøringsveien.
 • Gul midtlinje ved Remidt, for å unngå blokkering av trafikken.
 • Ny vegoppmerking på omkjøringsvegen som har fått nytt dekke.
 • Drifts- og beredskapsavtale med Mesta på omkjøringsveien for å opprettholde E39-standard gjennom hele året.
 • Dirigenter på Gammelosbrua ved toveis trafikk på omkjøringsvei (de to periodene med helstenging).
 • Asfaltering av kommunal veg (Gammelosveien).
 • Asfaltering av fylkesveg ved avkjøring fra E39.
 • Vikepliktskilt ved krysset E39/Byveien.
 • Langsgående sikring ved gangveg ved Gammelosbrua.
 • Bedre/mer lys ved rundkjøringa ved Norsk Kylling.

Prosessen

I arbeidet med Bårdshaug bru har vi følgende tidslinje:

 • Høringsmøte om arbeidsvarsling (omkjøring) mars og juni 2022 med Orkland kommune, Trøndelag fylkeskommune og blålysetater.
 • Møte med Orkland kommune vedrørende tillatelser for arbeid langs Orkla i september 2022.
 • Arbeid med prosjektering av vedlikeholdsarbeidene høsten/vinteren 2022/2023.
 • Finansiering av prosjektet klart i januar 2023.
 • Utsending av nabovarsel om oppstart av arbeidene til grunneiere, inklusiv Orkland kommune, februar 2023.
 • Pressemelding om anbudsutlysning av vedlikeholdsarbeidene 27. mars 2023.
 • Orientering for hovedutvalg teknikk i Orkland kommune 20. april 2023.
 • Møte med fylkeskommunen, politi og kommune 5. mai 2023. Møte med næringslivet samme dag.
 • Møte med kommunen 1. juni 2023 og pressemelding om valgt entreprenør for arbeidene samme dag.
 • Møte 14. august 2023 for gjennomgang, kvalitetssikring og risikovurdering av omkjøringsrute.
 • Samhandling med entreprenør 28. og 29. august 2023 for planlegging av anleggsgjennomføringen..
 • Orientering i kommunestyret om vedlikeholdsarbeidene 6. september 2023.
 • Deltagelse i folkemøte i regi av Orkanger Vel 7. september 2023.

Mer informasjon

Mer informasjon om brua, arbeidene og omkjøringen finner du på prosjektsiden til E39 Bårdshaug bru:

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag