Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Onsdag 24.august sendte Statens vegvesen silingsrapporten for ny E39 mellom Astad og Bjerkeset til Gjemnes kommune for behandling.

Rapporten dokumenterer prosessen rundt valg av alternative traseer. Den sier noe om hvilke alternativer som er forkastet og hvilke traseer Statens vegvesen foreslår å utrede videre.

Anbefalingen er å videreføre både alternativer som kun har veg i dagen og alternativer som har tunnel inn i neste planfase. Statens vegvesen foreslår også at det blir etablert en korridor rundt alternativene. Denne korridoren vil utgjøre planområdet.

Silingsrapporten ble sendt over til Gjemnes kommune for behandling før forslag til planprogram blir sendt over. Dette er for å kunne redusere området som det blir laget detaljregulering for.

Se silingsrapporten, sammendrag av rapporten og vedlegg nederst på siden.

Vurderer måloppnåelse og konfliktnivå for de ulike alternativene.

I silingsprosessen er det brukt en metode for vurdering av måloppnåelse og konfliktnivå som samsvarer med de overordnede målene for transportpolitikken. Disse er omtalt i Nasjonal transportplan 2022-2033. Metoden tar også hensyn til samfunnsmål og effektmål som er utarbeidet for prosjektet.

For måloppnåelse er det dette som er silingskriteriene:

  • Trafikale forhold
  • Vegutforming
  • Kostnader
tabell 1-1
tabell 1-1

Kriteriene er vurdert iht. tabell 1-1.

For konfliktnivå er alle alternativene regnet å ha konfliktpotensial i forhold til:

  • Arealbruk
  • Landskapsbilde
  • Friluftsliv/by- og bygdeliv
  • Kulturarv
  • Naturmangfold
  • Klima
Tabell 1-2
tabell 1-2

Alternativene er vurdert iht. tabell 1-2.

Anbefaler denne korridoren

Basert på en sammenstilt vurdering av de elleve alternativene anbefaler Statens vegvesen å videreføre en korridor som omfatter alternativene G4, G6 og G10/G11, samt alternativ G3 som et mulig tunnelalternativ inn i neste planfase.

Valgt korridor
Valgt korridor

Sammenstillingen i tabell 1-3 viser de vurderingene som er gjort av prosjektgruppa bestående av fagpersoner fra konsulentselskapet Cowi og Statens vegvesen.

Tabell 1-3
Tabell 1-3

Statens vegvesen anbefaler at silingsrapporten blir lagt til grunn for det videre arbeidet med planprogram og detaljreguleringsplan med konsekvensutredning.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal