Enkelte tunge kjøretøy klarer i dag ikke å holde en fart på mer enn 35-40 km/t i de lange stigningene opp mot Ørskogfjellet. Om vinteren hender det ikke sjelden at trailere blir stående fast og sperre vegen for annen trafikk. Problemene de saktegående kjøretøyene medfører for andre trafikanter forsterkes av at det bare er svært korte strekninger i stigningene der det er forbikjøringssikt.

Da det ble meldt oppstart for prosjektet i 2013 så man for seg å gjøre tiltak på en mye lengere strekning (fra Valgermokrysset i Ørskog kommune til Skorgedalen i Vestnes kommune). Blant annet på grunn av usikkerheten rundt traséen for fremtidige «Fergefri-E39», og dermed vegens fremtidige funksjon, er prosjektet kortet ned til at i første omgang å se på den del av strekningen (sørsiden av Ørskogfjellet) det er knyttet størst utfordring til. Det har vært et mål i planleggingen å prøve å avgrense reguleringsplanen til ca. det en kan forvente å gjennomføre for 120 mill. kr. (20 mill. i 2017 og 100 mil. i 2018)

Gjennom planprosessen har vi avklart hvilke strekninger som har størst behov for forbikjøringsfelt og hvor det praktisk har latt seg løse og få til. På bakgrunn av dette arbeidet, og de økonomiske rammene, er det utarbeidet reguleringsplan som viser forbikjøringsfelt på 1,5 km og en tilpasning inn mot eksisterende veg i hver ende - totalt en strekning på 2,65 km.

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Vestnes, Ålesund
Fylker:
Møre og Romsdal
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2010-2019
Totalkostnad:
120 millioner
Oppstart:
2020
Antatt åpnet:
2021

E39/E136 Ørskogfjellet, sørsida © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Ole Kristian Birkeland

Prosjektleder
Telefon:
909 68 712
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre