Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

I henhold til plan og bygningsloven § 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan melder Statens vegvesen, i samråd med Ørskog kommune, en mindre endring av reguleringsplanen «E39 Ørskogfjellet - sørsida» vedtatt 24. mai 2016 i KS - sak 41/46. Planforslaget sendes med dette på avgrenset høring til berørte grunneiere og myndigheter.

I henhold til loven skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og disse skal få mulighet for å uttale seg.

Endringene i reguleringsplanen for «E39 Ørskogfjellet  - sørsida» i 2018 er opplistet punktvis under:

  • Planen er forlenget ca. 105 meter mot nord for å få med avkjørselen til et hyttefelt på nedsiden av europavegen.
  • Veglinjen er på den nordligste del av strekningen (fra p-plassen hvor postvegen krysser E39 til prosjektavslutning i nord) forskjøvet ca. 6 meter mot øst (nedover mot elva). Endringen er gjort for å få bedre massebalanse i prosjektet (mindre skjæring på opp-siden av europavegen). 
  • På den sørligste halvdelen av prosjektstrekningen har byggeplanleggingen avdekt at det er behov for noe bredere anleggsbelte flere plasser (rundt profil 5000, profil 4600-4825, profil 4300 og profil 4000-4050). 
  • I tillegg er det, etter avtale med den aktuelle grunneieren, tilføyd et avsnitt i bestemmelsene i §8.1 som gjelder området med et gammelt grusuttak på vestsiden av europavegen helt i sør på den regulerte strekningen. Dette område vil bli fylt opp (til opprinnelig terrengoverflate) med overskuddsmasser fra prosjektet.

Reguleringsplan er tilgjengelig

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned" og
  • du kan også ta kontakt om du ønsker planen tilsendt

Merknader

De berørte grunneiere tilsender eventuelle merknader til reguleringsendringen skriftlig innen fredag 28. mai 2018 til:

  • Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde eller
  •  

Ved eventuelle spørsmål kan du kontakte planprosjektleder Pernille Ibsen Lervåg tlf. 22 07 30 00 eller e-post .

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal