Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har startet regulering av eksisterende Fløyfjelltunnel.

Bakgrunn for planoppstart er Bybanen fra sentrum til Åsane og behovet for forlenget Fløyfjelltunnel til Eidsvåg. 

Fløyfjelltunnelen skal oppgraderes i henhold til  tunnelsikkerhetsforskriften, og  tunnelrprofilet skal utvides til  til T9,5 (vegbredde 9,5 meter). Dette er for å oppnå en viktig målsetting om tovegsregulering i hvert av løpene ved stengning og dermed skjerme Bergen sentrum for gjennomgangstrafikk ved hendelse i ett av tunnelløpene. 

Det kan være aktuelt å gå videre med en løsning som innebærer å bygge et nytt nordgående løp på østsiden av eksisterende Fløyfjelltunnel og oppgradere og utvide dagens nordgående løp. Dagens portaler vil bli stående som de er og ny Fløyfjelltunnel vil kun bestå av to løp.

Reguleringsarbeidet vil omfatte store deler av eksisterende Fløyfjelltunnel og en strekning langs eksisterende viadukter ut på Nygårdstangen. Foreløpig avgrensing av planområdet er illustrert på bildet under.

Foreløpig avgrensing av planområdet illustrert. Reguleringsarbeidet vil omfatte store deler av eksisterende Fløyfjelltunnel og en strekning langs eksisterende viadukter ut på Nygårdstangen.
Foreløpig avgrensing av planområdet illustrert. Reguleringsarbeidet vil omfatte store deler av eksisterende Fløyfjelltunnel og en strekning langs eksisterende viadukter ut på Nygårdstangen. Foto: Bergen kommune

Informasjon

Informasjon om planarbeidet er tilgjengelig i kunngjøringsperioden
19.02.2022 -02.04.2022 på følgende steder:

1. Plan- og bygningsetatens kundesenter, Johannes Bruns gate 12,
åpent hverdager, kl. 08.00–15.00
2. Bergen kommunes kunngjøringssider på nett:
Bergen kommune - Kunngjøringer 

Det vises også til Bergen kommunes saksarkiv: Sak - 2021/27994

Innspill og merknader

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet kan sendes innen 2. April 2022 via en av følgende alternativer:

  • Merknadsboksen på kunngjøringssiden
  • Epost: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no
  • Brev: Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen
    Merknaden bes merket med saksnummer. 202127994.

Videre saksgang

Mottatte innspill og merknader besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert i den videre saksbehandlingen. Den neste fasen i planprosessen vil normalt være offentlig høring av et konkret planforslag. Høringen vil bli kunngjort i pressen, og berørte grunneiere vil bli varslet særskilt ved brev.

Kontakt

Spørsmål knyttet til planoppstart kan rettes til:

  • Bergen kommune v/ Kjell Nordal, tlf. 40 81 30 84,
    e-post: kjell.nordal@bergen.kommune
  • Statens vegvesen v/ Kjersti Myre, tlf. 55 51 62 19, e-post: kjersti.myre@vegvesen.no 
Aktuelt for fylke(r): Vestland