Det foregår for tiden prosjektering i hovedentreprisen, ingen fysiske arbeider starter før godt ut i 2024.

Hovedkontrakten i Gartnerløkkaprosjektet ble inngått med Eiffage Genie Civil den 16. november. Kontrakten er en totalentreprise, det vil si både prosjektering og bygging, av ny firefelts E18/E39 over en strekning på om lag 1,4 km med to nye planskilte kryss.

Eksisterende veger, jernbanespor og flere konstruksjoner skal rives, deriblant dagens E18 Vesterbrua (også kalt høybrua) samt Vesterveibrua (også kalt lavbrua) på lokalvegnettet som krysser over jernbanen.

Hovedarbeidene omfatter bygging av flere konstruksjoner, veger med grøntanlegg, elektroinstallasjoner, utvidelse av dagens ferjeterminal, trafikkteknisk utstyr samt veg- og jernbaneomlegginger. I tillegg er det som opsjoner tatt inn bygging av nye billettboder og nytt tollbygg for Kristiansand havn i den nye ferjeterminalen.

Forventet anleggsoppstart for vegbyggingsarbeidene er i 2024 og ferdigstillelse i 2029.

e39gk
Forventet anleggsoppstart for vegbyggingsarbeidene er i 2024 og ferdigstillelse i 2029. Foto: Statens vegvesen/Rambøll
Aktuelt for fylke(r): Agder