Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Les hva som er gjort i måneden som har gått samt kommende arbeider i juni måned.

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Arbeidene i Entreprise 2 går sin gang. Inne på Quadrum er arbeidene vi nå over i ny fase hvor utgraving av spuntgrop, samt støping av kulvert har startet. Arbeidene med trekkerør i Banehaven er nå ferdige fra Frobusdalen og frem til innløpet til Baneheitunnelen.

Entreprise 4 - Fylling i sjø/havnebassenget

Også arbeid i Entreprise går som planlagt. Det er fylt ut ca. 35.000 m3 med sprengstein til nå. Totalt skal det fylles ca. 300.000 m3 med stein ulike steder inne i havnebassenget. Lekteren er normalt i arbeid mandag til og med torsdag.

Støyende arbeider

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Spuntearbeider inne på Quadrum-området samt i Havnebakken (bakken fra E39 ned til Havnegata) utføres fra nå av kun ved bruk av Vibro-metode som er spunting der spuntnålene vibreres ned i grunnen. Bakgrunnen for dette er problemer med å få ned spuntnålene med bruk av hydraulisk presse (Silent piler). Vibro-metoden vil dessverre medføre mer støy. Nærmeste naboer er allerede informert om dette via SMS.

Det vil gjennomføres døgnarbeid i Havnebakken fra tirsdag til fredag uke 23. Arbeidene består i utgraving og lessing på lastebil, skjæring av asfalt og pigging av betong. Arbeidene vil nattestid kunne oppleves som støyende. Varsel om nattarbeid er sendt ut til nærmeste naboer.

Spuntarbeidene i sin helhet foregår frem til uke 27.

Entreprise 4 - Fylling i sjø/havnebassenget

Knusing av stein er avsluttet for denne gang, men det blir knusing av stein senere igjen. Det er foreløpig uavklart om dette blir før eller etter sommerferien.

For tiden er det en gravemaskin, en hjullaster, og en lekter i arbeid i området. I tillegg kjøres det inn stein med 6-8 lastebiler pr. time fra Grauthelleren.

Nattarbeider

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Arbeider med å grave i Havnebakken vil foregå som døgnarbeid. Natt til onsdag, torsdag og fredag i uke 23 vil det arbeides.

Entreprise 4 - Fylling i sjø/havnebassenget

Det er ikke planlagt nattarbeid i juni.

Trafikkomlegginger

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Uke 22-26 - Banehaven: stengning av Banehaven for syklister og gående. Dagens stenging forlenges.

Uke 23 - Havnebakken: mindre trafikkomlegging, samt manuell dirigering i forbindelse med utgraving av Havnebakken.

Uke 25 - Vestre Strandgate: periodevis manuell dirigering i forbindelse med spunting av spuntvegg.

Entreprise 4 - Fylling i sjø/havnebassenget

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i juni.

Stengt gang- og sykkelveg langs Banehaven. Trafikanter skal benytte undergangen til Slottet/Tordenskjoldsgate. Foto: Samir Kolukcija
Aktuelt for fylke(r): Agder