Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I desember blir det fem aktive entrepriser på prosjektet inkludert den nyeste, entreprise 7 – Møllevannsbekken.

Entreprise 2 – Omlegging av infrastruktur

Det har skjedd mye i høst, og entreprise 2 er nå i nedtrappingsstadiet bemanningsmessig. Den tekniske kulverten på Quadrum er ferdig støpt og tilbakefylling av masser over kulvert har startet. Spuntnålene rundt kulvert trekkes i løpet av desember og begynnelsen av januar.

I disse dager jobber vi også med å gjøre ferdig rørtraséen inne i kulverten. I desember vil vi også starte å bygge trappetårnene med tilhørende servicebygg. Servicebyggene er de eneste delene av kulverten som vil være synlig fra bakkeplan når anlegget står ferdig.

Når det gjelder arbeidene i havna nærmer også disse seg ferdig og tilbakefylling av pressgropen vil starte i løpet av desember.

I Banehaven er nå alle spuntnålene trukket opp, og det er kun mindre arbeider med gjenopprydning som gjenstår.

Entreprise 3 – Omlegging av infrastruktur

Entreprisen har hatt en senere oppstart enn planlagt grunnet flere forhold. Det er i november jobbet i vestre del av terminalområdet. I desember vil vi jobbe både i vestre og østre del (innkjøringssonen og utkjøringssonen). Det legges både fjernvarmerør, høyspentkabler, fiberledninger samt vann og avløp. Alt støpes i såkalt OPI-kanal, her kan man se eksempel på dette (opi.no).

Entreprise 4 – Fylling i sjø/havnebassenget

Det gjenstår fortsatt en god del fylling fra land, i tillegg skal store stein legges utenpå selve fyllingen. Arbeidene forventes å bli ferdig i løpet av januar. 

Entreprise 5 – Sprenging ved Duekniben

I slutten av november ble den siste store salven sprengt i entreprise 5. Fremover mot jul vil det bli utført mindre sprengninger, men hovedarbeidene i desember blir sikring av de nye fjellskjæringene. Steinmasser skal som før leveres til naboområdet i havna og brukes til fylling i havna, som utføres i forberedende entreprise 4.

Entreprise 7 – Møllevannsbekken

Det ble gjennomført samhandlingsmøte med entreprenør TT Anlegg AS i november og arbeidene skal etter planen starte i løpet av desember/januar. Les mer om denne entreprisen her.

Trafikkomlegginger

Entreprise 2 – Omlegging av infrastruktur

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i desember.

Entreprise 3 – Omlegging av infrastruktur

På grunn av boring av tre tunneler for infrastruktur (fjernvarmerør, høyspentkabler, fiberledninger, samt vann og avløp) fra Møllevannsveien og ned til havna, må vi stenge nedre del av Møllevannsveien for biltrafikk (se bilde nedenfor). Det skal likevel være mulig å gå og sykle forbi anleggsområdet.

Stengningen skal etter planen vare i minst tre måneder fra og med desember 2022. 

Bilde fra Møllevannsveien, som blir stengt i minst tre måneder fra og med desember 2022
Møllevannsveien blir stengt i minst tre måneder fra og med desember 2022. Det skal likevel være mulig å gå og sykle forbi anleggsområdet også i denne perioden. Foto: Samir Kolukcija, Statens vegvesen

Entreprise 4 – Fylling i sjø/havnebassenget

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i desember.

Entreprise 5 – Sprenging ved Duekniben

Det er ikke planlagt stenginger av E18/E39 i desember. Den kommunale vegen nede ved sjøen (Vesterveien) kan bli stengt i inntil 15 minutter ved de mindre sprengningene som skal utføres.

Entreprise 7 – Møllevannsbekken

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i desember.

Støyende arbeider

Entreprise 2 – Omlegging av infrastruktur

Det er ikke planlagt støyende arbeider i desember.

Entreprise 3 – Omlegging av infrastruktur

Det er  planlagt noe sprengningsarbeider i forbindelse med anlegging av boregropen som senere skal brukes i forbindelse med boring av tre tunneler for infrastruktur mellom Møllevannsveien og havna. Nærmeste naboer er blitt infomert om dette i eget informasjonsmøte som ble holdt i november. 

Entreprise 4 – Fylling i sjø/havnebassenget

Det er ikke planlagt støyende arbeider i desember.

Entreprise 5 – Sprenging ved Duekniben

Fjellsikring, boring, sprenging og lasting av steinmasser vil medføre støy. Selve sprengningene vil bli varslet til berørte naboer som har abonnert på SMS-varslingstjenesten. 

Entreprise 7 – Møllevannsbekken

Det er ikke planlagt støyende arbeider i desember.

Nattarbeider

Entreprise 2 – Omlegging av infrastruktur

Det er ikke planlagt nattarbeider i desember.

Entreprise 3 – Omlegging av infrastruktur

Det er ikke planlagt nattarbeider i desember.

Entreprise 4 – Fylling i sjø/havnebassenget

Det er ikke planlagt nattarbeider i desember.

Entreprise 5 – Sprenging ved Duekniben

Det er ikke planlagt nattarbeider i desember.

Entreprise 7 – Møllevannsbekken

Det er ikke planlagt nattarbeider i desember.

Aktuelt for fylke(r): Agder