Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidene med alle aktive entrepriser i desember har gått som planlagt. Etter en liten juleferie starter arbeidene for fullt igjen i januar.

Entreprise 2 – Omlegging av infrastruktur

Entreprise 2 går nå mot slutten. Både i Banehaven, på Quadrum og i Havnebakken er det nå sluttarbeider det jobbes med. I Banehaven er både spillvann, trykkvann og overvann koblet. Også høyspent er ferdig omkoblet. Noen mindre arbeider mellom gang- og sykkelveg og riksveg 9 gjenstår. Disse blir ferdige i løpet av januar.

På Quadrum er nå servicebyggene, som blir stående i hver ende av den tekniske kulverten, under oppføring. Nede i kulverten arbeides det med å legge ferdig trekkerør, samt gjøre ferdig rørgjennomføringer gjennom veggene, slik at kulverten blir helt tett (da kulverten ligger delvis under grunnvannsstand). I januar skal vi jobbe med å gjøre ferdig innholdet i kulvert, servicebygg, samt gjøre ferdig siste rest av tilbakefylling av massene i kulverten. Det vil også jobbes med å brenne av (skjære) den spunten som må stå igjen i bakken.

Arbeidene i Havnebakken nærmer seg også ferdig. Det jobbes nå med å legge de siste trekkerørene ut til grensen til Entreprise 3. Når dette er gjort kapper vi spunten og fyller igjen gropa. Arbeidene i Havnebakken er ventet å være helt ferdige medio januar.

Entreprise 3 – Omlegging av infrastruktur

Aktiviteten på Entreprise 3 øker. Det jobbes nå med graving av grøfter i området til både ut- og innkjøring til fergene i  havna. Det har dukket opp en god del grunnfjell i et par av områdene vi graver i.

Grunnet sprengningarbeider gjennomført en god stund tilbake i tid i dette området, engasjerte vi firma eksplosivhund.no til å søke etter forsagere der det tidligere har vært sprengt. Ingenting ble funnet. Dette er gjort for å sikre arbeidere og havnas brukere. Januar vil gå med til å ferdigstille faser igangsatt i desember.

søkehund
Grunnet sprengningarbeider gjennomført en god stund tilbake i tid i dette området, engasjerte vi firma Eksplosivhund.no til å søke etter forsagere der det tidligere har vært sprengt. Ingenting ble funnet. Foto: Statens vegvesen/Eksplosivhund.no

Møllevannsveien er nå stengt nederst mot E39 og gravd opp. Sprengningsarbeidet er i gang og vil fortsette i januar.

Entreprise 4 – Fylling i sjø/havnebassenget

Det gjenstår fortsatt en god del fylling fra land, i tillegg skal store stein legges utenpå selve fyllingen. Arbeidene forventes å bli ferdig i løpet av januar. 

Entreprise 5 – Sprenging ved Duekniben

Denne entreprisen ferdigstilles i begynnelsen av januar ved at de siste sikringsarbeidene av fjellskjæringer blir utført.

Entreprise 7 – Møllevannsbekken

Arbeidene ved Møllevannsbekken begynner etter nyttår. Leveranse av betongelementer som skal brukes i arbeidet vil skje i løpet av januar og februar.  Les mer om denne entreprisen her.   

Trafikkomlegginger

Entreprise 2 – Omlegging av infrastruktur

Havnebakken vil legges tilbake til opprinnelig plassering og dette vil skje i siste halvdel av januar. Gang- og sykkelvegen ved tidligere Shell-bensinstasjon legges i disse dager om, og vil være lagt tilbake til opprinnelig plassering i første halvdel av januar.  

Entreprise 3 – Omlegging av infrastruktur

Møllevannsveien er stengt for biltrafikk i forbindelse med arbeidene. Vi registrerer at bilister likevel velger å kjøre på fortau/gang- og sykkelveg for å komme seg frem. Dette er ulovlig ferdsel.  

Entreprise 4 – Fylling i sjø/havnebassenget

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i januar.

Entreprise 5 – Sprenging ved Duekniben

Det er ikke planlagt stenginger av E18/E39 i januar.

Entreprise 7 – Møllevannsbekken

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i januar.

Støyende arbeider

Entreprise 2 – Omlegging av infrastruktur

Det er ikke planlagt støyende arbeider i januar.  

Entreprise 3 – Omlegging av infrastruktur

Sprenging kan oppleves noe støyende for nærmeste naboer til anleggsområdet i Møllevannsveien. Sprengningsarbeidet vil foregå i uke 51 og i januar. Det skal ikke være sprenging i romjula.

Entreprise 4 – Fylling i sjø/havnebassenget

Det er ikke planlagt støyende arbeider i januar.

Entreprise 5 - Sprenging ved Duekniben

Fjellsikring og lasting av steinmasser vil medføre noe støy.

Entreprise 7 – Møllevannsbekken

Det er ikke planlagt støyende arbeider i januar.

Nattarbeider

Entreprise 2 – Omlegging av infrastruktur

Det er ikke planlagt nattarbeider i januar.

Entreprise 3 – Omlegging av infrastruktur

Det er ikke planlagt nattarbeider i januar.

Entreprise 4 – Fylling i sjø/havnebassenget

Det er ikke planlagt nattarbeider i januar.

Entreprise 5 – Sprenging ved Duekniben

Det er ikke planlagt nattarbeider i januar.

Entreprise 7 – Møllevannsbekken

Det er ikke planlagt nattarbeider i januar.

anleggsplass quadrum
På Quadrum er nå servicebyggene, som blir stående i hver ende av den tekniske kulverten, under oppføring. Foto: Statens vegvesen / Trine Foss Salvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder