Fagdepartementa har også sagt sitt

— Samferdsledepartementet og Klima- og miljødepartementet har no kome med sine tilrådingar i motsegnssaken om E39 Heiane – Ådland/Nordre Tveita på Stord.

Departement og direktorat på synfaring

— Som ledd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt arbeid med å konkludere i planlegginga av ny E39 mellom Heiane og Ådland/Nordre Tveita, vart det 25. oktober arrangert møte og synfaring på Stord.

Stord kommune vedtok alternativ 5

— I kommunestyremøte torsdag 28. april slutthandsama Stord kommunestyre kommunedelplan for E39 mellom Heiane og Ådland/Nordre Tveita. Fleirtalet i kommunestyret heldt fast på innstillinga frå formannskapet og vedtok alternativ 5.

Slutthandsaming av kommunedelplanen

— Torsdag 28. april skal Stord kommunestyre slutthandsame forslag til kommunedelplan for E39 Heiane–Ådland/Nordre Tveita. Statens vegvesen ynskjer alternativ 4, medan innstillinga frå administrasjon og formannskapet er alternativ 5.

Offentleg ettersyn av kommunedelplan

— I møte 2. desember vedtok formannskapet å legge Statens vegvesen sitt forslag til kommunedelplanen E39 Heiane – Ådland/Nordre Tveita til offentleg ettersyn.

Revidert planprogram lagt ut til offentleg ettersyn

— I forslaget til revidert planprogram har Statens vegvesen utvida planområdet noko lenger sørvest enn først tenkt. Stord kommune vedtok 3. desember å legge det reviderte planprogrammet ut til offentleg ettersyn.