Planframlegget med tilhøyrande dokument er sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 13.12.22-10.02.23.

Statens vegvesen har i samarbeid med Ørsta kommune utarbeidd framlegget til detaljreguleringa. Ørsta kommune ved Formannskapet har i møte den 29.11.2022, sak 140/22, fatta vedtak om å legge planframlegget ut til offentleg ettersyn.