Her finn du rapportar knytt til arbeidet med val av brukonsept for kryssing av Bjørnafjorden.

Konseptutvikling 2018-2019

I denne fasen har to arbeidsfellesskap (AMC og OON) utvikla flytebrukonseptet gjennom vurdering av ulike flytebruløysingar. Begge arbeidsfellesskapa har gjort godt arbeid med analysar og vurderingar. Dei peikar på same løysing med nokre ulikheiter.

Det er i tillegg gjennomført ein tredjepartkontroll av arbeidet. Her er det DNVGL som har utarbeidd rapportar som understøtter innstillinga fra både OON og AMC.

Vegvesenet er svært nøgd med resultatet så langt. Det at både AMC og OON kjem fram til i praksis same løysing, gjer oss trygge på at me er på riktig veg. Riktig veg for å få ned mengder og kostnader og riktig veg for bruas robustheit og tryggleik.

Nedanfor kan du lese rapportene til både OON, AMC og DNVGL.

OON (Dr. Techn. Olav Olsen og Norconsult)

 AMC (Aas-Jakobsen, Multiconsult og Cowi)

Tredjepartskontroll DNV-GL

Bakgrunnsinformasjon for konseptutvikling 2019-2020

Designbasis er eid av Statens vegvesen, og har blitt utviklet i samarbeid med konsulenter gjennom flere år.

Tidlig konseptutvikling

Her ligg rapportar fra tidligare konseptutvikling av flytebru.