Sone for bandlegging i påvente av reguleringsplan som ligg inne i statleg kommunedelplan for E39 Ådland-Svegatjørn er forlenga til 5. september 2027.

Statsforvaltaren i Vestland har  forlenga rettsverknaden for det
bandlagde område i kommunedelplanen med fire år. Reguleringsplanen som
er under utarbeiding vil erstatte bandlegginga når den er godkjent.

Bandlegginga i kommunedelplanen er gitt med heimel i plan- og bygningslova
§11-8 tredje ledd d); sone for bandlegging i påvente av vedtak etter plan- og
bygningslova.

Aktuelt for fylke(r): Vestland