Statens vegvesen har i samarbeid med Ålesund kommune startet arbeidet med å utarbeide en kommunedelplan for E39 på strekningen Vegsund – Breivika.

Formål med planarbeidet er å løse de viktigste behovene for fremkommelighet, trafikksikkerhet, kollektivtrafikk samt gang- og sykkeltrafikk på strekningen.

Varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram legges med dette ut til offentlig ettersyn, og kan lastes ned lenger ned på siden.

Åpent møte og åpent kontor
Det vil bli arrangert åpent møte i forbindelse med varsel om oppstart og høring av planprogram 31. oktober kl.18.00 – kl.20.00 i Ålesund bibliotek på Moa helsehus.

Det vil også bli holdt en åpen kontordag 02.november mellom kl.10-15 hos Statens vegvesen i Olsvika. Adresse: Vestre Olsvikveg 13.

Frist for innspill
Innspill til planprogram sendes skriftlige innen 22.november pr e-post til eller pr. brev til Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde.

Husk å merk brevet med: E39 Vegsund – Breivika.

Spørsmål?
Eventuelle spørsmål kan rettes til planprosjektleder Jøran Mentzoni Eilertsen, tlf. 22 07 30 00, e-post eller planlegger Tom Rian i Ålesund kommune, tlf. 70 16 20 00, e-post .

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal