Oppstart av reguleringsplan

— I samsvar med plan og bygningslova §12-8 kunngjer Statens vegvesen i samarbeid med Volda kommune oppstart av detaljregulering av framtidig E39 (dagens fv. 651) frå småbåthamna til Elvadalen.