Mål for utvikling av veinettet i tilknytning til Gardermoen Næringspark:

  • Sørge for at E6 og E16 er sikre og effektive hovedveier.
  • Sikre god adkomst for gods- og næringstrafikk til og fra næringsområdet og godsterminal fra E6/E16.
  • Sikre god kollektivframkommelighet og betjening langs fv. 174/fv. 469 Jessheimvegen.
  • Sikre adkomst til nordre deler av Jessheim fra overordnet veinett.
  • Gang- og sykkelveinettet må sikres god tilgjengelighet til kollektivnettet og viktige endepunkter for ulike reiser.
  • Bidra til ønsket statlig, regional og kommunal arealbruk og – utvikling i tråd med regionale og nasjonale føringer.

E6 Gardermoen Næringspark