Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen vurdere løsninger som åpner for en arealutvikling i Gardermoen Næringspark, samtidig som vei- og trafikkhensyn ivaretas.

Utredningsarbeidet skjer i samarbeid med relevante aktører i Næringsparken og Ullensaker kommune.

Oversiktskart.
Oversiktskart E6 Gardermoen næringspark. Foto: Statens vegvesen

Det er ikke avsatt midler i Nasjonal transportplan 2018-29 til å bygge regulert V23-kryss på E6. Statens vegvesen utreder hvilke tiltak som ev. kan gjøres på kortere og lengere sikt for å ivareta fremkommelighet og trafikksikkerhet i området. Utredningen vil også være et grunnlag for prioriteringer i neste Nasjonal transportplan 2022-33.

Ullensaker kommune har i 2018, i dialog med Statens vegvesen, revidert reguleringsbestemmelsene for reguleringsplaner som har rekkefølgebestemmelser knyttet til kryss V23.

Dette åpner for at næringsparken kan bygges ut uten at krysset V23 er realisert, men under gitte forutsetninger beskrevet i planbestemmelser for næringsparken. Utviklingen av veisystemet i området må ses i en helhet med tanke på utvikling av Jessheim, flyplassen og tilknytning til jernbanen ved Hauerseter terminal. 

Vei:
E6
Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Ullensaker
Fylker:
Viken
Finansiering:
Stat

E6 Gardermoen Næringspark © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Øystein Rune Tandberg

Prosjektleder
Telefon:
911 39 536
E-post:

Arne Kolstadbråten

Planforvalter
Telefon:
906 19 396
E-post:

Sist oppdatert: