Finansiering av vegtiltak er knyttet til rekkefølgebestemmelser i gjeldende reguleringsplaner.

Utvikling av vegnettet bygger på detaljregulering for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim i tillegg til Grunnlagsdokumentet fra 7. mai 2019.

Last ned: Grunnlagsdokument for E6 Gardermoen Næringspark.PDF

Gjeldende reguleringsplan finnes i karttjenesten på Ullensaker kommunes nettsider.

Utviklingen av vegnettet skjer i samarbeid med relevante aktører i Gardermoen næringspark, Viken fylkeskommune og Ullensaker kommune.

Oversiktskart.
Oversiktskart E6 Gardermoen næringspark fra Grunnlagsdokumentet. Foto: Statens vegvesen

Det er ikke avsatt midler i Nasjonal transportplan 2018-29 til å bygge regulert V23-kryss på E6. Statens vegvesen har utredet hvilke tiltak som ev. kan gjøres på kortere og lengere sikt for å ivareta fremkommelighet og trafikksikkerhet i området. Utredningen vil være et grunnlag for prioriteringer videre.

Ullensaker kommune reviderte i 2018, i dialog med Statens vegvesen, reguleringsbestemmelsene for reguleringsplaner som har rekkefølgebestemmelser knyttet til kryss V23. Dette åpner for at næringsparken kan bygges ut uten at krysset V23 er realisert, men under gitte forutsetninger beskrevet i planbestemmelser for næringsparken.

Utviklingen av veisystemet i området ses i en helhet med tanke på utvikling av Jessheim, flyplassen og tilknytning til jernbanen ved Hauerseter terminal.

Vei:
E6
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Ullensaker
Fylker:
Viken
Finansiering:
Privat

E6 Gardermoen Næringspark © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Øystein Rune Tandberg

Prosjekteier
Telefon:
91 13 953 6
E-post:

Arne Kolstadbråten

Planforvalter
Telefon:
90 61 93 96
E-post:

Alf-Anders Langhelle

Planleggingsleder
Telefon:
95 81 97 91
E-post:

Sist oppdatert: