Utviklingen av vegnettet i området skjer i samarbeid med Gardermoen næringspark, Viken fylkeskommune og Ullensaker kommune.

Målet er å sørge for at E6 og E16 er sikre og effektive hovedveier med god atkomst for gods- og næringstrafikken til og fra næringsparken. I tillegg skal det være enkelt å ta seg fram med kollektivtransport i området, og gang- og sykkelvegnettet skal gi god tilgang til kollektivnettet og viktige arbeidsplasser.

Første byggetrinn starter våren/sommeren 2023. Grønvollkrysset skal erstattes av et nytt kryss litt lenger nord. Det nye krysset (V23) blir i første omgang bygd som et forenklet kryss med ramper til og fra nordgående kjøreretning på E6. 

Første byggetrinn skal etter planen være ferdig og tas i bruk høsten 2024. Andre byggetrinn, med bygging av ramper til og fra sørgående retning på E6 og ny bru over E6, vil bli etablert når finansieringen er avklart.

Statens vegvesen utvikler vegnettet i samarbeid med relevante aktører i Gardermoen næringspark, Viken fylkeskommune og Ullensaker kommune.

Tiltakene som blir satt i verk blir i hovedsak finansiert av private aktører.

Finansieringen av vegtiltakene er knyttet til rekkefølgebestemmelser i gjeldende reguleringsplaner. Rekkefølgebestemmelsene sier noe om hvilke forhold som må være ivaretatt før selve byggingen kan begynne.

Utviklingen av vegnettet i området bygger på detaljregulering for E6-kryssene V23 Grønvollkrysset og V24 Kverndalenkrysset samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim. I tillegg bygger utviklingen på Grunnlagsdokumentet fra 7. mai 2019, som blant annet omtaler vegtiltak, finansieringsløsninger og vurdering av en samordnet areal- og transportutvikling for Gardermoen næringspark.

Last ned: Grunnlagsdokument for E6 Gardermoen Næringspark.PDF

Gjeldende reguleringsplan finnes i karttjenesten på Ullensaker kommunes nettsider.

Oversiktskart.
Oversiktskart E6 Gardermoen næringspark fra Grunnlagsdokumentet. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen har utredet hvilke tiltak som kan gjøres på kortere og lengere sikt for å ivareta fremkommelighet og trafikksikkerhet i området. Utredningen vil være et grunnlag for prioriteringer videre - se Grunnlagsdokumentet over.

Første byggetrinn starter våren/sommeren 2023 - se Prosjektbeskrivelse.

Utviklingen av veisystemet i området ses i en helhet med tanke på utvikling av Jessheim, flyplassen og tilknytning til jernbanen ved Hauerseter terminal.

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Ullensaker
Fylker:
Akershus
Finansiering:
Privat

E6 Gardermoen Næringspark © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Øystein Rune Tandberg

Prosjekteier
Telefon:
91 13 953 6
E-post:

Alf Gotuholt

Byggeleder
Telefon:
91170223
E-post:

Alf-Anders Langhelle

Planleggingsleder
Telefon:
95 81 97 91
E-post:

Arne Kolstadbråten

Planforvalter
Telefon:
90 61 93 96
E-post:

Sist oppdatert: