I utredningen vurderte Statens vegvesen løsninger og tiltak som ivaretar alle trafikantgrupper, også kollektivreisende og gående/syklende.

Grunnlagsdokumentet

Veitiltak som kan etableres på kort- og lang sikt, midlertidige tiltak og trinnvis
utvikling ble vurdert. Mulige finansieringsløsninger var også en del av utredningen.
Tiltaksområdet inkluderer Gardermoen Næringspark, tilstøtende områder og tilgrensende påkoblingspunkter til overordnet vegnett. Influensområdet inkluderer Oslo lufthavn Gardermoen, Hauerseter terminal og Jessheim.

Arbeidet konkluderte med å vurdere ulike tiltak som kan realiseres etappevis i tråd med ønsket utvikling i næringsparken og tilgjengelig finansiering.

E6 Gardermoen Næringspark, Anbefalte tiltak.
E6 Gardermoen Næringspark, Anbefalte tiltak.

Byggeplan østre ramper

Som et første trinn i utviklingen av vegnettet er det valgt å bygge første etappe av et forenklet kryss V23 med tilhørende tilkoblinger. Dette omfatter å bygge ramper til og fra nordgående løp på E6, omlegging av en strekning av Trondheimsvegen og ny adkomst til boligområde. I tillegg vil det bli støyskjermet i henhold til gjeldende praksis. Arbeidet med å ferdigstille byggeplan med konkurransegrunnlag for entreprise planlegges fullført tidlig 2022.

E6 Gardermoen Næringspark