Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Prosjektet omfatter utredning, planlegging, prosjektering og bygging av ulike tiltak. Utviklingen vil pågå over et lengre tidsrom med flere delprosjekter.

Tilgjengelig finansiering og trafikkutviklingen gir føringer for fremdrift og prioritering av tiltak.

Grunnlagsdokumentet

Veitiltak som kan etableres på kort- og lang sikt, midlertidige tiltak og trinnvis
utvikling ble vurdert under arbeidet med grunnlagsdokumentet. Mulige finansieringsløsninger var også en del av utredningen.

Tiltaksområdet inkluderer Gardermoen Næringspark, tilstøtende områder og tilgrensende påkoblingspunkter til overordnet vegnett. Influensområdet inkluderer Oslo lufthavn Gardermoen, Hauerseter terminal og Jessheim.

Last ned: Grunnlagsdokument for E6 Gardermoen Næringspark.PDF

Arbeidet med grunnlagsdokumentet konkluderte med å vurdere ulike tiltak som kan realiseres etappevis i tråd med ønsket utvikling i næringsparken og tilgjengelig finansiering.

E6 Gardermoen Næringspark, Anbefalte tiltak.
E6 Gardermoen Næringspark, Anbefalte tiltak.

Etablering av nytt kryss (V23) som erstatter Grønvollkrysset

Første byggetrinn - etablering av østre ramper

Første trinn i utviklingen av vegnettet i tilknytning til Gardermoen næringspark, starter våren/sommeren 2023. Da begynner byggingen av første etappe av et forenklet kryss (V23) med tilhørende tilkoblinger.

Dette omfatter bygging av ramper til og fra nordgående løp på E6, omlegging av en strekning av Trondheimsvegen fra rundkjøringen ved LHL-sykehuset og nordover, og ny atkomst til boligområdet fra Grønvollvegen. I tillegg vil det bli bygd støyvoller og andre støskjermingstiltak for boligområdet. 

Det nye veganlegget skal etter planen være ferdigbygd og åpne for trafikk høsten 2024.

Illustrasjon av status for prosjektering av første byggetrinn av forenklet kryss V23.
Illustrasjon av første byggetrinn av forenklet kryss V23. Foto: Statens vegvesen

 

E6 Gardermoen Næringspark