Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har utredet vegsystemet knyttet til Gardermoen Næringspark. I utredningen (grunnlagsdokumentet) anbefales det at en redusert versjon av regulert kryss V23 bør legges til grunn for langsiktig utvikling av hovedvegnettetknyttet til Gardermoen Næringspark. I tillegg anbefales det å etablere et forprosjekt for å se på flere kortsiktige tiltak både på riks- og fylkesvegene i området. Arbeidet er også et grunnlag for prioriteringer i NTP 2022-2033)

- Å vurdere tiltak som åpner for arealutvikling i og rundt Gardermoen Næringspark på kort og lang sikt, har vært hovedfokuset i arbeidet med grunnlagsdokumentet. Da har det vært viktig å få oversikt over utfordringer ved dagens vegsystem, samtidig som det har vært avgjørende å identifisere faktorer som påvirker om tiltakene kan realiseres og hvilke som skal prioriteres. I tillegg har vi sett på muligheter og finansieringstiltak og anbefalt tiltak framover, sier Inga Gjerdalen i Statens vegvesen. Hun påpeker viktigheten av dialog og innspill fra ulike aktører og offentlige og kommunale etater/organer.

Hvorfor et grunnlagsdokument?

Høsten 2017 ba Samferdselsdepartementet Statens vegvesen om å se på løsninger som åpner for en arealutvikling av Gardermoen Næringspark samtidig som veg- og trafikkhensyn ivaretas. Det er viktig å sikre trafikal flyt i området samtidig som parken utvikles, men det er utfordringer med å sikre finansiering av regulert nytt kryss på E6 (V23).
Grunnlagsdokumentet omtaler vegtiltak, finansieringsløsninger og vurderingsfaktorer som et grunnlag for vurderinger av en samordnet areal- og transportutvikling for Gardermoen Næringspark med tilgrensende riks- og fylkesveger, områder og funksjoner. Det er gjort vurderinger av ulike finansieringsløsninger. Grunneierbidragene vil være en god og viktig kilde. Det er imidlertid usikkert om eller når de ulike bidragene kan være disponible for utbygging av vegtiltak.

Grunnlagsdokumentet er et grunnlag for videre utredning av vegsystemet i og ved Gardermoen Næringspark. Arbeidet skal også danne grunnlag for prioritering av tiltak i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033). Det vil være behov for vegtiltak utover de som er inkludert i planene for kryss-23 med tilhørende rekkefølgebestemmelser. Det anbefales derfor å utrede muligheter for en bypakke for Gardermobyen.

- Trafikksikkerhet er det viktigste hensynet som bør legges til grunn for langsiktig utbygging av vegnettet i og rundt Gardermoen Næringspark, samtidig som det offentlige ønsker arealutvikling og miljøvennlige transportformer, fortsetter Gjerdalen. Eventuelle tilbakeblokkeringer på avkjøringsrampene med kø på E6 vil kunne skape trafikkfarlige situasjoner og må unngås.

Målsettinger for videre arbeid, utvikling og prioritering

  • Sørge for at E6 og E16 er sikre og effektive hovedveger
  • Sikre god atkomst for gods- og næringstrafikk til og fra næringsområdet og godsterminal fra E6/E16.
  • Sikre god kollektivfremkommelighet og betjening langs fv. 174 / fv. 469 Jessheimvegen
  • Sikre atkomst til nordre deler av Jessheim fra overordnet vegnett
  • Det må sikres et trafikksikkert gang- og sykkelvegnett med god tilgjengelighet til kollektivnettet og viktige målpunkter
  • Bidra til ønsket statlig, regional og kommunal arealbruk og –utvikling

Les mer i grunnlagsdokumentet.

 

Aktuelt for fylke(r): Viken