Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7, og i samarbeid med Grane kommune, utarbeidet forslag til revidert detaljregulering for vegstrekningen E6 Lille Majavatn–Brenna (vedtatt 2013).

Hensikten med planarbeidet er å revidere kryssutforminger og avkjørsler langs veglinjen slik at de oppfyller kravene til H3 standard, dvs. 90 km/t. Veglinjen langs Kjerringvatnet vil bli justert i ny plan og det foretas mindre endringer av horisontal- og vertikalkurvatur. Noen mangler i vedtatt detaljregulering, spesielt med hensyn til naturmangfoldloven, blir rettet opp.

Planforslaget

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 1. april – 13. mai 2016 på følgende steder:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned"
  • Grane kommune, servicetorget, Industriveien 2, 8680 Trofors
  • Statens vegvesen, Ytterøya 22, 8656 Mosjøen

Merknader

Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 13. mai 2016 til: 

  • Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen ved Stefan Kersting, tlf. 75 58 61 30 eller e-post:

 

Aktuelt for fylke(r): Nordland