Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen søker dispensasjon fra reguleringsplanen for E6-strekningen Krokstrand–Bolna.

Strekningen er den nordligste parsellen i prosjektet E6 Helgeland nord. I gjeldende reguleringsplan er den prosjektert for fartsgrense 80 kilometer i timen, mens Statens vegvesen ønsker å bygge for 90 km/t. For å få til dette må plangrensene utvides, og dermed må reguleringsplanen utformes på nytt.

Nytt reguleringsforslag blir lagt ut på høring i løpet av mai, men entreprenør BetonmastHæhre vil starte med vegbyggingen før den tid. Derfor søker Statens vegvesen nå dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan og kommuneplanens arealdel.

Last ned dokumentene

I margen til høyre finner du søknadsbrevet, som er sendt til offentlige høringsinstanser, grunneier Statsskog og hytteeiere på strekningen.

I tillegg kan du laste ned illustrasjonene som viser hvilke områder vi søker dispensasjon for.

Har du merknader?

Vi ber om at eventuelle merknader til dispensasjonssøknaden sendes til oss innen 16. mars 2018, enten på e-post til  eller per post:

Statens vegvesen, Region nord

Postboks 1403

8002 Bodø

Trenger du mer informasjon, ta kontakt med planleggingsleder Svein Bjørgo Larsen på telefon 75 55 29 41 eller e-post: .

Den nordligste parsellen i prosjektet E6 Helgeland nord er under omregulering. Statens vegvesen søker dispensasjon fra gjeldende plan, slik at BetonmastHæhre kan starte byggingen så fort vinteren er over. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Aktuelt for fylke(r): Nordland