Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Forslag til detaljregulering for E6 Yttervik–Skamdalen er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Rana kommune. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen for politisk vedtak.

Hovedformålet med planforslaget er å rette opp reguleringsplankartet da kryss ved Skamdalen ikke kunne bygges som vist i gjeldene reguleringsplan. I tillegg gjennomføres enkelte justeringer i plankart grunnet litt for smal regulering til skråninger, geologisk utfall og oppsett av sikringsgjerder.

Grunnerverv er gjennomført og nye reguleringsgrenser utarbeides i henhold til grenser satt ved kartforretning. For ordens skyld nevner vi at det ikke skal gjøre endringer på E6.

Statens vegvesen vurderer at reguleringsplanarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning (KU) h.h.t. konsekvensutredningsforskriften. Rana kommune slutter seg til denne vurderingen.

Høring/offentlig ettersyn

Planforslaget sendes på høring i tiden 03.05.2021-14.06.2021 plandokumentene kan du finne:

Grunnet smittevernhensyn kan det dessverre ikke gjennomføres offentlig folkemøte. Av samme årsak legges det ikke ut papirversjoner av planforslaget hos Statens vegvesen og Rana kommune.

Vi oppfordrer høringspartene til å ta direkte kontakt ved spørsmål eller ønske om et digitalt møte.

Merknader

Merknader/innspill til planforslaget kan sendes innen 14.06.2021 til:

  • Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller
  • med e-post til: 

Ta gjerne kontakt med prosjekteringsleder May Brith Holand på telefon 97 40 57 44 eller e‐post: hvis du har spørsmål.

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven §12-10. Planen blir utarbeidet etter §§12-3 og 3-7.

Aktuelt for fylke(r): Nordland