Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen ønsker sammen med Skanska AS og Vefsn kommune å videreutvikle E6 løsningen fra Håkali til Osen.

Veglinjen til ny E6 vil gjennom planprosessen bli vurdert lokalisert på oversiden av bebyggelsen frem til Dyrvika. Planområdet:

Planområdet E6 Håkali-Osen

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.

Vefsn kommune som ansvarlig myndighet vurderer at reguleringsplanarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning (KU) i h.h.t. konsekvensutredningsforskriften. I forbindelse med planarbeidet gjennomføres det en kartlegging av naturmangfold som gjør rede for naturverdier, og som går inn i planbeskrivelsen.

Innspill

Vi ber om at du sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 14.07.2017 til:

  • Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller
  • med e-post .

Kontakt

Dersom du har spørsmål om planarbeidet kan du kontakte:

  • Stefan Kersting på telefon 75 58 61 30, e-post , eller
  • Børge Johnsen på telefon 75 11 48 36, epost .
Aktuelt for fylke(r): Nordland