Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Grane kommune lage en detaljregulering for E6 Trøndelag grense–Majahaugen. Vi ber med dette om innspill til planarbeidet.

Beskrivelse av prosjektet

Strekningen omfattes av en gjeldende reguleringsplan for parsellen, vedtatt av Grane kommune den 12.06.2013. Formålet med revisjonen er å legge til rette for følgende:

  • Veglinjen oppdateres og justeres fra fartsgrense 80 km/t til 90 km/t
  • Løsninger knyttet til reindriftsnæringen vil bli gjennomgått på nytt
  • Veglinjen må justeres på grunn av et kjent søppeldeponi
  • Avklaring med Bane NOR angående kryssing og nærføring til jernbanen

Vi gjør oppmerksom på at vi varsler planoppstart for et større areal enn den endelige reguleringsplanen vil inneholde. Dette gjøres for å ha mulighet til å justere løsninger etter hvert som oppdatert kunnskap fra grunnundersøkelser, feltundersøkelser og innspill fra høringsparter kommer inn.

Innspill

Vi ber om at dere sender innspill til oss innen 04.01.2021. Send det til oss skriftlig enten med vanlig post til:

  • Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
  • eller med e-post til

Høring/offentlig ettersyn

Når vi har laget et forslag til detaljreguleringsplan, kommer vi til å arrangere et åpent møte ifm. høring/offentlig ettersyn. Dette blir annonsert i avisen. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn vil du motta et brev i posten.

Vi gjør oppmerksom på at gjennomføring av et åpent møte vil være avhengig av korona situasjonen og det kan gjøres endringer på medvirkningsopplegget på kort varsel.

Aktuelt regelverk

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.

Grane kommune som er ansvarlig myndighet etter forskrift om konsekvensutredning har vurdert at planforslaget ikke faller inn under forskriftens virkeområde.

Ta gjerne kontakt

Dersom du har spørsmål til planarbeidet, kan du kontakte planleggingsleder Stefan Kersting på telefon 75 58 61 30 eller e-post .

Planområdet E6 Trøndelag grense–Majahaugen
Planområdet E6 Trøndelag grense–Majahaugen. Kart: Statens vegvesen

Aktuelt for fylke(r): Nordland