Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Å planlegge vegprosjekt er en omfattende oppgave, som går over mange år. Her hjelper vi deg med noen vanlige spørsmål og svar.

Hvem har bestemt at det skal planlegges ny E6?
Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsning veg/bane Trondheim-Steinkjer, ble vedtatt av Regjeringen i 2012, og er bakgrunnen for at vi har startet opp kommunedelplanleggingen av strekningen. Den gir også føringer for vegstandard og prioritering av strekninger. Moderniseringskonseptet, ble valgt som fremtidig strategi for strekningen Stjørdal-Steinkjer. Det innebærer utbedring av de mest kritisk sårbare punktene på veg- og jernbanenettet og øker kapasiteten i veg- og jernbanenettet.

Hvem bestemmer hvor vegen blir liggende?
Det er kommunestyrene i hver enkelt kommune som til slutt skal vedta hvor vegen skal ligge. Statens vegvesen leder planleggingen og utarbeider forslag til plan, og har det faglige ansvaret. I så store prosjekt, som berører store areal og mange mennesker, så er det viktig å samarbeide slik at en får flest mulig innspill.

Vi har interne og eksterne samarbeidsgrupper, og dermed stor kunnskap om området vi skal planlegge veg i. Mye av planarbeidet handler om å få så mye kunnskap at en kan vurdere hvilken linje som er å foretrekke.

Hvem samarbeider dere med underveis?
Vi har jevnlig samarbeid med kommunene, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, NVE og Jernbaneverket. Vi har også hatt to ideverksted, der vi så på utfordringer og konfliktområder på det ene verkstedet, og på alternativer som bør utredes videre på det andre verkstedet.

I fjor vår hadde vi fire folkemøter, der vi tok imot innspill fra folk. Det samme skal vi ha til våren når vi har ei linje vi anbefaler at det jobbes videre med.

Tar dere hensyn til alle innspill som kommer?
Vi tar imot og vurderer alle innspill. Når vi skal bygge fem mil med ny E6, er det helt sikkert at mange blir berørt. Fem mil med ny E6 betyr at vi bruker mye areal, og det betyr at noen får vegen nærmere seg og noen får den lengre fra seg. For samfunnet som helhet, og for trafikantene, er ny veg en gevinst. Selv om vi vurderer alle innspill, kan vi ikke ta hensyn til alle innspill.

Hvorfor utbedrer dere ikke dagens E6 i stedet for å bygge helt ny veg?
Det er dyrere, og vi oppnår ikke målet vårt. Økt hastighet og jevn hastighet, krever at det ikke er avkjørsler, at kurvaturen er slakere enn på dagens, at det ikke er avkjørsler og at det er stor avstand mellom kryss. Hvis vi skal utbedre dagens E6, må vi f.eks. grave opp vegen for å lage bedre fundament, vi må gjøre den bredere og rette ut svinger. Samtidig må vi bygge nye lokalveger, som nærtrafikken skal gå på. Når vi bygger ny E6 får vi riktig standard, og vi kan bruke gammel E6 som lokalvegnett. På ny E6 er det ikke avkjørsler, som på dagens E6. Avkjørslene rutes til lokalvegnettet, som igjen kobler seg på E6 planskilte kryss. Det blir få, men store kryssløsninger.

Hvor mye koster prosjektet?
Kostnadene med utbyggingen er avhengig av hvilken vegstandard (antall felt og kurvatur) og hvilken trase som blir valgt. Innledende kostnadsvurdering varierer mellom 8-12 mrd. kroner.

Hva er kostnadsdrivere i et slikt prosjekt?

Bruer, tunneler, kryssing av jernbane og kvikkleireområder eller dårlige grunnforhold, er kostnadsdrivere.

Hvor skjer ulykkene på dagens E6?
De fleste ulykker skjer på strekninger med mye trafikk, knyttet til byene Levanger og Verdal. I tillegg har vi ulykker på strekningen gjennom tettstedene Røra, Sparbu og Mære. Der er det også varierende omkjøringsmuligheter.

Blir det fire felt langs hele strekningen?
Kommunedelplanen gir mulighet for 110 km/t og fire felt, men det er i neste planfase (reguleringsplan) at det tas stilling til hvordan vegen blir.

Hvor stor plass tar et planskilt kryss?
Et fullverdig kryss med tilkobling av lokalvegnett, kan gi en bredde på 200 m over en strekning på inntil 1 km. Da er på- og avkjøringsramper inkludert.

Etter at dere har brukt flere år på å planlegge, er det da helt sikkert at vegen blir bygd?
Nei. Det er opp til stortingspolitikerne å velge hvilke prosjekt de ønsker å bygge. Vår jobb er å planlegge utvalgte prosjekt, slik at politikerne har en meny de kan velge ut fra.

I NTP 2014-23, som er en plan for å utvikle det statlige tranpsortysstemet i Norge, ble det gitt klarsignal til oppstart av planlegging på strekningen E6 Åsen nord-Mære. I forbindelse med utarbeidelse av NTP  2018-2029, la transportetatene i februar 2016 fram «Plangrunnlag for Nasjonal tranportplan 2018-2029».  Denne strekningen er forslått med 7,1 milliarder kroner i planperioden. Prioriteringen forutsetter at rammen økes med 30 prosent i forhold til NTP 2014-23 og at Nye Veier AS prioritering utbygging av E6 Ranheim-Åsen i planperioden.  Stortinget skal behandle NTP 2018-2029 våren 2017.

Hvilken strekning blir bygd først?
Samarbeidsforum for veg og bane har prioritert planarbeidet for Mule-Mære er prioritert først.

PROSJEKTLEDEREN SVARER: Det er mange spørsmål knytta til store planprosjekt. Bernt Arne Helberg svarer i denne artikkelen på de vanligste spørsmålene. Foto: Nina Kjeøy
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag